Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOLS DOM
(första avdelningen)

den 11 december 2012

Mål F‑97/11

Philippe Vienne

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Löneförmåner – Familjetillägg – Hushållstillägg – Indragning av hushållstillägg – Äktenskapsskillnad”

Saken: Angående en talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, enligt vilken Philippe Vienne yrkar att Tribunalen ska ogiltigförklara Europeiska parlamentets beslut att den 1 mars 2011 dra in hushållstillägget som utgått till honom.

Avgörande: Talan ogillas. Philippe Vienne ska bära sina rättegångskostnader och ersätta parlamentets rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Hushållstillägg – Datum för indragning av hushållstillägg – Bedömning enligt nationell rätt – Datum för äktenskapsskillnad

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 16.3)

Det följer såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som av likhetsprincipen, att ordalydelsen i en unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, i regel ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska unionen, med beaktande av det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer och det mål som eftersträvas med den aktuella lagstiftningen. Även om det saknas en sådan uttrycklig hänvisning kan dock tillämpningen av unionsrätten i förekommande fall förutsätta en hänvisning till medlemsstaternas nationella rätt, särskilt när unionsdomstolen inte kan finna de upplysningar i unionsrätten eller dess allmänna rättsprinciper som gör det möjligt att precisera en unionsrättslig bestämmelses innehåll och räckvidd genom en självständig tolkning.

Enligt medlemsstaternas nationella rätt ger ingående av ett äktenskap rätt till ett visst antal ömsesidiga skyldigheter mellan makarna, bland annat ekonomiska, så som skyldigheten i form av stöd, och en äktenskapsskillnad upplöser dessa skyldigheter. I den mån hushållstillägget har till syfte att kompensera för ökade kostnader till följd av ett äktenskaps ingående, så upphör rätten för en tjänsteman som är gift att erhålla hushållstillägget vid äktenskapsskillnad, eftersom det uppbärs till följd av dennes äktenskap.

Följaktligen ska artikel 16.3 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna tolkas så, att en tjänsteman som uppbär hushållstillägg på grund av sitt äktenskap, förlorar rätten att erhålla nämnda förmån vid tidpunkten för dennes äktenskapsskillnad.

(se punkterna 29–31)

Hänvisning till

Domstolen: 18 januari 1984, Ekro, 327/82, punkt 11

Förstainstansrätten: 18 december 1992, Díaz García mot parlamentet, T 43/90, punkt 36; 11 juni 1996 Pavan mot parlamentet, T 147/95, punkt 42; 22 februari 2006, Adam mot kommissionen, T 342/04, punkt 32

Personaldomstolen: 1 juli 2010, Mandt mot parlamentet, F 45/07, punkt 62