Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


18 септември 2012 година


Дело F‑58/10


Timo Allgeier

срещу

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

„Публична служба — Задължение за съдействие — Член 24 от Правилника — Психически тормоз — Административна проверка“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑н Allgeier иска отмяната на решението на Агенцията на Европейския съюз за основните права (наричана по-нататък „FRA“ или „Агенцията“), с което се отхвърля направеното от него искане за съдействие, както и FRA да бъде осъдена да му заплати обезщетение

Решение: Отменя решението. Осъжда FRA да заплати на жалбоподателя сумата 5 000 EUR. Тя понася направените от нея съдебни разноски и заплаща направените от жалбоподателя съдебни разноски.Резюме


Длъжностни лица — Задължение на администрацията за оказване на съдействие — Прилагане по отношение на психическия тормоз — Подаване на искане за съдействие — Проверка в рамките на агенция — Разследващ служител, който заема поста председател на изпълнителния съвет на институт, поддържащ важни делови отношения с посочената агенция — Обективна безпристрастност — Отсъствие

(член 24 от Правилника за длъжностните лица)

В рамките на административна проверка, свързана с искане за съдействие, направено поради твърдения за психически тормоз, разследващият служител не отговаря на необходимите условия, за да не бъде поставена под въпрос неговата обективна безпристрастност, щом като между института, в който той заема поста председател на управителния съвет, и агенцията, в рамките на която се извършва проверката, се поддържат важни делови отношения. Заинтересованите от такава проверка лица могат да изпитват основателни опасения, че последният, в стремежа си да запази тези делови отношения, би се ръководил от желанието за опазване на репутацията на посочената агенция.

(вж. точки 62 и 64)