Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

18. september 2012

Sag F-58/10

Timo Allgeier

mod

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

»Personalesag – bistandspligt – vedtægtens artikel 24 – psykisk chikane – administrativ undersøgelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til dennes artikel 106a, hvorunder Timo Allgeier bl.a. har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (herefter »FRA«) om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand, og en påstand om, at FRA pålægges at betale sagsøgeren erstatning.

Udfald: Afgørelsen annulleres. FRA betaler Timo Allgeier et beløb på 5 000 EUR. FRA bærer sine egne omkostninger og betaler Timo Allgeiers omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – administrationens bistandspligt – iværksættelse for så vidt angår psykisk chikane – indgivelse af en ansøgning om bistand – undersøgelse i et agentur – undersøger, der er bestyrelsesformand i et institut, der har en vigtig forretningsforbindelse til det nævnte agentur – objektiv upartiskhed – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, art. 24)

I forbindelse med en administrativ undersøgelse, der er knyttet til en ansøgning om bistand, der er indgivet på grund af en angivelig psykisk chikane, opfylder undersøgeren ikke de betingelser, som kræves, for at hans objektive upartiskhed ikke kan anfægtes, når der eksisterer en vigtig forretningsforbindelse mellem det institut, hvor han er bestyrelsesformand, og det agentur, hvorfra han udfører undersøgelsen. De personer, der er berørt af en sådan undersøgelse, kan med rette frygte, at undersøgeren, fordi han ønsker at bevare dette forretningsforhold, vil være styret af målet om at beskytte agenturets omdømme.

(jf. præmis 62 og 64)