Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä syyskuuta 2012

Asia F‑58/10

Timo Allgeier

vastaan

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Henkilöstö – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Työpaikkakiusaaminen – Hallinnollinen tutkimus

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Timo Allgeier vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin perusoikeusviraston (jäljempänä FRA tai virasto) päätöksen, jolla hylättiin hänen avustamispyyntönsä, sekä FRA:n velvoittamista maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Päätös kumotaan. FRA velvoitetaan maksamaan kantajalle 5 000 euroa. FRA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Täytäntöönpano työpaikkakiusaamista koskevissa asioissa – Avustamispyynnön esittäminen – Virastossa suoritettava tutkimus – Instituutin, jolla on merkittävä liikesuhde kyseisen viraston kanssa, johtokunnan puheenjohtajana toimiva tutkija – Objektiivista puolueettomuutta ei ole

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

Hallinnollisessa tutkimuksessa, joka liittyy väitetyn työpaikkakiusaamisen vuoksi esitettyyn avustamispyyntöön, tutkija ei täytä edellytyksiä, jotka vaaditaan siihen, että hänen objektiivista puolueettomuuttaan ei voitaisi saattaa kyseenalaiseksi, jos instituutin, jonka johtokunnan puheenjohtajana tutkija toimii, ja viraston, jossa hän suorittaa tutkimusta, välillä on merkittävä liikesuhde. Henkilöt, joita tällainen tutkimus koskee, voivat perustellusti pelätä, että tutkijaa ohjaisi tavoite suojella kyseisen viraston mainetta, koska hän haluaa pitää voimassa liikesuhteen.

(ks. 62 ja 64 kohta)