Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 18 września 2012 r.

Sprawa F‑58/10

Timo Allgeier

przeciwko

Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Mobbing – Dochodzenie administracyjne

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której T. Allgeier wnosi w szczególności o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „FRA” lub „Agencją”) w sprawie wniosku o udzielenie wsparcia, jak również o zasądzenie od FRA odszkodowania na jego rzecz.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji. FRA wypłaci skarżącemu kwotę 5000 EUR. FRA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącego.

Streszczenie

Urzędnicy – Obowiązek wspomagania ciążący na administracji – Wykonanie w obszarze mobbingu – Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia – Dochodzenie wewnątrz agencji – Prowadzący dochodzenie będący prezesem zarządu instytutu, który łączą z rzeczoną agencją stosunki gospodarcze o istotnym znaczeniu – Obiektywna bezstronność – Brak

(regulamin pracowniczy, art. 24)

W dochodzeniu administracyjnym związanym z wnioskiem o udzielenia wsparcia, złożonym z powodu domniemanego mobbingu, prowadzący dochodzenie nie spełnia wymogów niepozwalających na podważenie jego bezstronności w znaczeniu obiektywnym, jeżeli instytut, w którym jest prezesem zarządu, łączą z agencją, w której prowadzone jest dochodzenie, stosunki gospodarcze o istotnym znaczeniu. Zainteresowani w takim dochodzeniu słusznie mogą obawiać się, że prowadzący dochodzenie, pragnąc podtrzymywać te stosunki gospodarcze, będzie kierował się chęcią chronienia reputacji Agencji.

(zob. pkt 62, 64)