Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 18. septembra 2012

Vec F‑58/10

Timo Allgeier

proti

Agentúre Európskej únie pre základné práva (FRA)

„Verejná služba – Povinnosť poskytnúť pomoc – Článok 24 služobného poriadku – Psychické obťažovanie – Administratívne vyšetrovanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou T. Allgeier navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „FRA“), ktorým sa zamietla jeho žiadosť o pomoc, a zaviazať FRA, aby mu zaplatila náhradu škody

Rozhodnutie: Rozhodnutie sa zrušuje. FRA je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 5 000 eur. FRA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Abstrakt

Úradníci – Povinnosť administratívy poskytnúť pomoc – Vykonanie v oblasti psychického obťažovania – Podanie žiadosti o pomoc – Vyšetrovanie v agentúre – Vyšetrovateľ, ktorý je predsedom správnej rady inštitútu s významným obchodným vzťahom s uvedenou agentúrou – Objektívna nestrannosť – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 24)

V rámci administratívneho vyšetrovania súvisiaceho so žiadosťou o pomoc podanou z dôvodu údajného psychického obťažovania vyšetrovateľ nespĺňa podmienky vyžadované na to, aby nemohla byť spochybnená jeho objektívna nestrannosť, keď existuje významný obchodný vzťah medzi inštitútom, ktorého správnej rade predsedá, a agentúrou, v rámci ktorej vedie vyšetrovanie. Osoby dotknuté takýmto vyšetrovaním môžu pociťovať legitímne obavy, že vyšetrovateľ, snažiaci sa zachovať existenciu tohto obchodného vzťahu, je vedený úmyslom chrániť dobrú povesť uvedenej agentúry.

(pozri body 62 a 64)