Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

16. november 2012

Kohtuasi F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Konkursi EPSO/AD/198/10 teade – Konkursile mittelubamine – Hagi – Kohtueelse menetluse järgimata jätmine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega C. I. Ciora palub sisuliselt tühistada konkursi EPSO/AD/198/10 komisjoni otsus lükata tagasi tema kandidatuur, milles teda teavitati 3. märtsil 2011.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ametnike hagid – Konkursikomisjoni otsus – Eelnev halduskaebus – Fakultatiivne iseloom – Esitamine – Tagajärjed – Eelneva halduskaebuse esitamisega seotud menetlusnormide järgimine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Konkursikomisjoni otsuse vaidlustamise õiguskaitsevahend on tavaliselt vahetu pöördumine Euroopa Liidu kohtusse. Kui huvitatud isik otsustab siiski liidu kohtu poole otsuse pöördumise asemel kõigepealt halduskaebusega administratsiooni poole pöörduda, siis sõltub kaebuse rahuldamata jätmise otsuse peale hiljem esitatud hagi vastuvõetavus sellest, kas huvitatud isik järgis kõiki eelneva kaebuse esitamisega seotud menetlusnõudeid.

(vt punktid 18 ja 20)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 31. mai 2005, kohtuasi T‑294/03: Gibault vs. komisjon (punkt 22).

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. november 2010, kohtuasi F‑50/08: Bartha vs. komisjon (punkt 25).