Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

16 päivänä marraskuuta 2012

Asia F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avointa kilpailua EPSO/AD/198/10 koskeva ilmoitus – Hakijan jättäminen hyväksymättä kilpailuun – Kanne – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Cătălin Ion Ciora vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan kilpailun EPSO/AD/198/10 valintalautakunnan päätöksen, joka annettiin hänelle tiedoksi 3.3.2011 ja jonka mukaan hänen hakemustaan ei hyväksytä.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Virkamiehet – Henkilöstökanne – Kilpailun valintalautakunnan päätös – Edeltävä hallinnollinen valitus – Vapaaehtoinen luonne – Valituksen tekeminen – Seuraukset – Oikeudenkäyntiä edeltävään valitukseen muutoksenhakukeinona liittyvien menettelyllisten edellytysten noudattaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Kilpailun valintalautakunnan tekemää päätöstä koskeva tavanomainen oikeussuojakeino on asian saattaminen suoraan unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi. Jos asianomainen kuitenkin päättää kääntyä ensin hallinnon puoleen oikeudenkäyntiä edeltävän hallinnollisen valituksen muodossa eikä saata asiaa suoraan unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi, tämän jälkeen nostetun kanteen tutkittavaksi ottaminen riippuu siitä, onko asianomainen noudattanut kaikkia menettelyllisiä edellytyksiä, joita ensin käytettyyn valituskeinoon liittyy.

(ks. 18 ja 20 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑294/03, Gibault v. komissio, 31.5.2005, 22 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑50/08, Bartha v. komissio, 23.11.2010, 25 kohta