Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2012. gada 5. decembrī

Lieta F‑76/11

Diana Grazyte

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais nosacījums – Atsauces laikposms desmit gadu apmērā – Atskaites datums – Izbeigšanās datums – Nodarbinātības laikposmu, kas veikti starptautiskas organizācijas labā, izslēgšana – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumu piemērošana pēc analoģijas

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEKL atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru D. Grazyte būtībā lūdz atcelt Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) 2010. gada 25. augusta lēmumu, ar kuru prasītājai atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja sedz savus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Neierobežota kompetence – Strīdi, kas saistīti ar finansēm Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē – Jēdziens – Prasība, kurā lūgts piespriest iestādei samaksāt ekspatriācijas pabalstu – Iekļaušana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Ierēdņu celta prasība – Neierobežota kompetence – Strīdi, kas saistīti ar finansēm Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē – Jēdziens – Prasība, kurā lūgts piespriest iestādei samaksāt ekspatriācijas pabalstu – Iekļaušana

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 21. pants)

3.      Ierēdņi – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Piešķiršanas nosacījumi – Pagaidu darbinieks, kuram ir dienesta vietas dalībvalsts pilsonība – Pastāvīgā dzīvesvieta, kas atsauces laikposmā ir bijusi ārpus šīs valsts – Minētā laikposma atskaites datuma noteikšana – Nodarbinātības laikposmu, kas veikti valsts vai starptautiskas organizācijas labā, izslēgšana

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 21. pants)

1.                Ir uzskatāms, ka prasījumiem, ar kuriem tiek lūgts piespriest iestādei samaksāt ekspatriācijas pabalstu, kā arī kompensācijas procentus, ir tāds pats mērķis kā prasījumiem, saskaņā ar kuriem notiek vēršanās Civildienesta tiesā saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroja lēmumu nepiešķirt ieinteresētajai personai ekspatriācijas pabalstu, jo strīdos, kas saistīti ar finansēm, neierobežota kompetence, kas Kopienu tiesai ir saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktu, piešķir tai uzdevumu tās izskatāmajās lietās rast galīgo risinājumu, tas ir, spriest par visām darbinieka tiesībām un pienākumiem, izņemot sprieduma daļu nosūtīšanu attiecīgajai iestādei izpildei, ko veic, ievērojot Kopienu tiesas noteiktus precīzus nosacījumus un tai īstenojot kontroli.

(skat. 25. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weißenfels/Parlaments, 67. punkts.

2.                Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja persona, kura lūdz piešķirt ekspatriācijas pabalstu, ir bijusi nodarbināta vairākās dažādās aģentūrās, datums, kurā beidzas atsauces laikposms, ir datums, kurā šī persona ir uzsākusi dienesta pienākumu pildīšanu attiecīgajā aģentūrā, kā tas ir paredzēts pagaidu darbinieka līgumā, pamatojoties uz kuru tiek lūgts piešķirt ekspatriācijas pabalstu.

(skat. 46. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2008. gada 24. janvāris, C‑211/06 P Adam/Komisija, 38. un 39. punkts.

3.                Attiecībā uz Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto atsauces laikposmu pēc analoģijas ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir jāizslēdz jebkurš laikposms, kurā persona ir pildījusi dienesta pienākumus valsts vai starptautiskas organizācijas labā, kas nozīmē, ka tas, ka attiecīgā persona ir pildījusi pienākumus valsts vai starptautiskas organizācijas dienestā, neatņem tai tiesības uz ekspatriācijas pabalstu, bet atsauces laikposma atskaites datums ir vēl vairāk jāpagarina, lai pārliecinātos par to, ka attiecīgā persona patiešām ir pavadījusi desmit gadus ārpus tās Eiropas valsts teritorijas, kuras pilsonība tai ir vai ir bijusi, šo desmit gadu laikā nestrādājot valsts vai starptautiskas organizācijas dienestā.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā nav ietverta neviena norāde, kas ļautu apgalvot, ka, nosakot atsauces laikposma atskaites datumu, nedrīkst izslēgt nodarbinātības laikposmus, kas ir veikti valsts vai starptautiskas organizācijas labā.

(skat. 50. un 51. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2007. gada 25. septembris, F‑108/05 Cavallaro/Komisija, 74. punkts.