Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

23 päivänä marraskuuta 2012

Asia F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Myöhästyminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Dragos-Lucian Vacarescu vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission 18.4.2011 tekemän päätöksen, jolla häneltä evättiin Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä VII olevassa 10 artiklassa säädetty päiväraha.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Määräajat – Liittyminen oikeusjärjestyksen perusteisiin – Tuomioistuin tutkii omasta aloitteestaan

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa valituksen tekemiselle ja kanteen nostamiselle säädetyt määräajat ovat ehdottomia prosessinedellytyksiä, eivätkä niistä voi päättää asianosaiset tai tuomari, jonka on tarkastettava myös viran puolesta, onko niitä noudatettu.

(ks. 14 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑154/99 P, Politi v. Euroopan koulutussäätiö, 29.6.2000, 15 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑306/08 P, Braun-Neumann v. parlamentti, 15.1.2009, 36 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/09, Peláez Jimeno v. parlamentti, 12.5.2010, 18 kohta