Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

20. november 2012

Sag F-1/11

Zdenek Soukup

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke-opførelse på reservelisten – bedømmelse af den mundtlige prøve«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af denne traktats artikel 106a, hvorunder Zdenek Soukup dels har nedlagt påstand om, for det første, annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/144/09 trufne afgørelse om ikke at opføre ham på reservelisten, for det andet, annullation af samme udvælgelseskomités afgørelse om at opføre en anden ansøger på denne liste og, for det tredje, annullation af »alle udvælgelseskomitéens handlinger fra det tidspunkt, hvor de anfægtede ulovligheder fandt sted«, dels om, at det pålægges Kommissionen at betale en erstatning på 25 000 EUR for den skade, der angiveligt er lidt.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – administrationens retsakter – gyldighedsformodning – indsigelse – bevisbyrde – pligt til at fremlægge indicier, der rejser tvivl om aktens lovlighed

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – princippet om udvælgelseskomitéens upartiskhed – bekendtskab mellem et medlem af udvælgelseskomitéen og en ansøger

(Tjenestemandsvedtægten, art. 11a)

1.      Da der på den ene side gælder en formodning for, at en administrativ retsakt er lovlig, og da bevisbyrden på den anden side i princippet påhviler den, som anfægter lovligheden, påhviler det den pågældende i det mindste at fremlægge tilstrækkeligt præcise, objektive og samstemmende indicier, der kan godtgøre, at de af ham påberåbte omstændigheder er sandfærdige eller sandsynlige.

Vedrørende udvælgelsesprøver må en berørt person, der ikke råder over beviser eller i det mindste en række indicier, derfor anerkende, at der gælder en formodning for, at de afgørelser, som udvælgelseskomitéen træffer, er lovlige, og kan ikke kræve, at Personaleretten selv skal tage stilling til de ansøgninger, der er indgivet af personer, som har bestået en udvælgelsesprøve, med henblik på at undersøge, om visse ansøgere uretmæssigt har fået adgang til udvælgelsesprøven.

(jf. præmis 34)

Henvisning til:

Personaleretten: 4. februar 2010, sag F-15/08, Wiame mod Kommissionen, præmis 21

2.      Et bekendtskab mellem et medlem af udvælgelseskomitéen og en ansøger er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at godtgøre, at dette medlem har en personlig interesse som omhandlet i vedtægtens artikel 11a, der som sådan kan bringe hans upartiskhed i fare. Den omstændighed, at et medlem af udvælgelseskomitéen kender en af ansøgerne personligt, indebærer nemlig ikke nødvendigvis, at dette medlem vil have en forudfattet positiv mening om denne ansøgers præstation. Da en mundtlig prøve endvidere i sagens natur ikke kan være anonym, er den omstændighed, at en eller flere ansøgere arbejder for den samme institution, som en eller to medlemmer af komitéen arbejder for, i øvrigt ikke i sig selv en omstændighed, der kan bibringe en udvælgelseskomité informationer, som denne ikke må være bekendt med.

(jf. præmis 38)

Henvisning til:

Personaleretten: 30. april 2008, sag F-16/07, Dragoman mod Kommissionen, præmis 44