Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 20 listopada 2012 r.

Sprawa F‑1/11

Zdenek Soukup

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Ocena z egzaminu ustnego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Z. Soukup żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności: w pierwszej kolejności, decyzji komisji konkursu EPSO/AD/144/09 w sprawie nieumieszczenia go na liście rezerwy kadrowej tego konkursu, w drugiej kolejności, decyzji tej komisji w sprawie umieszczenia na liście innego kandydata, w trzeciej kolejności, „wszystkich czynności dokonanych przez komisję konkursową od etapu, na którym doszło do zaskarżonych nieprawidłowości”, a po drugie, zasądzenia od Komisji odszkodowania w wysokości 25 000 EUR tytułem naprawienia rzekomo poniesionej szkody.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Akty administracji – Domniemanie ważności – Zakwestionowanie – Ciężar dowodu – Obowiązek przedstawienia przesłanek podważenia zgodności z prawem aktu

2.      Urzędnicy – Konkurs – Zasada bezstronności komisji konkursowej – Znajomość łącząca członka komisji z kandydatem

(regulamin pracowniczy, art. 11a)

1.      Po pierwsze, akt administracyjny korzysta z domniemania zgodności z prawem, a po drugie, ciężar dowodu ciąży zasadniczo na tym, kto wysuwa dane twierdzenia, a więc to zainteresowany powinien przedstawić przynajmniej przesłanki wystarczająco dokładne, obiektywne i spójne, by uzasadniały prawdziwość lub prawdopodobieństwo faktów podnoszonych na poparcie swoich żądań.

Zatem w przypadku konkursu urzędnik, który nie przedstawił ani dowodów, ani przynajmniej zbioru poszlak, musi przyjąć domniemanie zgodności z prawem podejmowanych przez komisję konkursową decyzji i nie może żądać od Sądu, żeby ten sam analizował zgłoszenia laureatów w celu sprawdzenia, czy niektórzy laureaci nie zostali dopuszczeni do konkursu niezgodnie z prawem.

(zob. pkt 34)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑15/08 Wiame przeciwko Komisji, 4 lutego 2010 r., pkt 21

2.      Znajomość łącząca członka komisji konkursowej i kandydata sama w sobie nie wystarcza do wykazania, że sprawa dotyczy tego członka osobiście w rozumieniu art. 11a regulaminu pracowniczego, co mogłoby podważyć jego bezstronność. Okoliczność, że członek komisji konkursowej osobiście zna jednego z kandydatów, niekoniecznie oznacza bowiem, że członek ten będzie z góry miał pozytywny stosunek do tego, jak się zaprezentuje ten kandydat. Ponadto, skoro egzamin ustny z natury nie może być anonimowy, fakt, że kandydat lub kandydaci pracują w tej samej instytucji, co jeden czy dwóch członków komisji konkursowej, sam w sobie nie stanowi okoliczności mogącej dostarczać komisji informacji, do zapoznania się z którymi nie jest ona uprawniona.

(zob. pkt 38)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑16/07 Dragoman przeciwko Komisji, 30 kwietnia 2008 r., pkt 44