Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 20. novembra 2012

Vec F‑1/11

Zdenek Soukup

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Hodnotenie ústnej skúšky“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Z. Soukup navrhuje jednak zrušiť po prvé rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/144/09 nezapísať ho do rezervného zoznamu výberového konania, po druhé rozhodnutie tej istej komisie zapísať do tohto zoznamu iného uchádzača, po tretie „všetky kroky, ku ktorým výberová komisia pristúpila od momentu, keď vznikli uvádzané nezrovnalosti“, a jednak zaviazať Komisiu, aby mu zaplatila náhradu 25 000 eur na účely náhrady údajne utrpenej ujmy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Akty administratívy – Prezumpcia platnosti – Namietanie – Dôkazné bremeno – Povinnosť predložiť nepriame dôkazy, ktoré môžu spochybniť zákonnosť aktu

2.      Úradníci – Výberové konanie – Zásada nestrannosti výberovej komisie – Skutočnosť, že člen výberovej komisie a uchádzač sa poznajú

(Služobný poriadok úradníkov, článok 11a)

1.      Pre správny akt jednak platí prezumpcia zákonnosti, jednak dôkazné bremeno v zásade znáša ten, kto niečo tvrdí, takže dotknutá osoba musí predložiť prinajmenšom dostatočne presné, objektívne a zhodujúce sa nepriame dôkazy, ktoré môžu podporiť pravdivosť alebo pravdepodobnosť skutočností na podporu jej tvrdení.

V dôsledku toho pri výberovom konaní dotknutá osoba, ktorá nepredložila ani dôkaz, dokonca ani súbor nepriamych dôkazov, musí akceptovať prezumpciu zákonnosti, ktorá sa týka rozhodnutí prijatých výberovou komisiou výberového konania a nemôže požadovať od Súdu pre verejnú službu, aby sám preskúmal prihlášky úspešných uchádzačov s cieľom overiť, či niektorí úspešní uchádzači neboli neoprávnene pripustení do výberového konania.

(pozri bod 34)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 4. februára 2010, Wiame/Komisia, F‑15/08, bod 21

2.      Samotná skutočnosť, že člen výberovej komisie a uchádzač sa poznajú, nestačí na preukázanie, že tento člen má osobný záujem v zmysle článku 11a služobného poriadku, ktorý by sám osebe mohol spochybniť jeho nestrannosť. Skutočnosť, že niektorý člen výberovej komisie osobne pozná niektorého z uchádzačov, totiž nevyhnutne neznamená, že tento člen bude priaznivo naklonený výkonu daného uchádzača. Okrem toho vzhľadom na to, že ústna skúška nemôže byť už v dôsledku svojej povahy anonymná, skutočnosť, že jeden alebo viacero uchádzačov pracuje v tej istej inštitúcii ako jeden alebo dvaja členovia výberovej komisie, nie je sama osebe okolnosťou, ktorá by mohla výberovej komisii poskytnúť informácie, ktoré jej nemajú byť známe.

(pozri bod 38)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 30. apríla 2008, Dragoman/Komisia, F‑16/07, bod 44