Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 20 november 2012

Mål F‑1/11

Zdenek Soukup

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Bedömning av det muntliga provet”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106 a, i vilken Zdenek Soukup har yrkat dels ogiltigförklaring av, i första hand, det beslut som uttagningskommittén vid uttagningsprovet EPSO/AD/144/09 fattade om att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande, i andra hand samma uttagningskommittés beslut att uppta en annan sökande i förteckningen och, i tredje hand, ”alla uttagningskommitténs åtgärder från det att de anförda oegentligheterna ägde rum”, dels att kommissionen ska förpliktas ersätta den skada sökanden påstår sig ha lidit med 25 000 euro.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Administrationens rättsakter – Giltighetspresumtion – Bestridande – Bevisbörda – Skyldighet att inkomma med uppgifter som gör att rättsaktens lagenlighet kan ifrågasättas

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Principen om uttagningskommitténs opartiskhet – Bekantskap mellan en medlem av uttagningskommittén och en sökande

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 11a)

1.      En administrativ rättsakt presumeras vara giltig och bevisbördan åvilar principiellt den som påstår motsatsen. Det åligger således den berörda att framlägga tillräckligt exakta, objektiva och samstämmiga uppgifter som utgör stöd för att de omständigheter som åberopats är riktiga eller sannolika.

Vad gäller uttagningsprov måste följaktligen en berörd som inte förfogar över någon bevisning, eller inte ens över en samling uppgifter, följaktligen godta att uttagningskommitténs beslut presumeras vara lagenliga. Vederbörande kan inte kräva att personaldomstolen själv ska ta ställning till de ansökningshandlingar som ingetts av godkända sökande i syfte att utröna huruvida vissa sökande har getts tillträde till uttagningsprovet på oriktiga grunder.

(se punkt 34)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 4 februari 2010, Wiame mot kommissionen, F‑15/08, punkt 21

2.      Det faktum att en medlem av uttagningskommittén känner en av de sökande räcker inte i sig för att denna medlem ska anses ha ett personligt intresse, i den mening som avses i artikel 11a i tjänsteföreskrifterna, vilket som sådant skulle kunna påverka dennes opartiskhet. Det faktum att en medlem av uttagningskommittén personligen känner en av de sökande betyder nämligen inte nödvändigtvis att denne i förväg har en gynnsam uppfattning om sökandens prestation. Eftersom ett muntligt delprov per definition inte kan vara anonymt innebär den omständigheten att en eller flera sökande arbetar vid samma institution som en eller två medlemmar av uttagningskommittén heller inte att uttagningskommittén erhåller någon information som den inte får känna till.

(se punkt 38)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 30 april 2008, Dragoman mot kommissionen, F‑16/07, punkt 44