Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

20 ноември 2012 година

Дело F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Вътрешен конкурс — Недопускане до участие в конкурс — Условия за допускане — Понятие за служби към Комисията“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим и в областта на Договора за ЕОАЕ на основание член 106а от него, с която г‑жа Ghiba иска отмяна на решението на комисията за вътрешния конкурс COM/INT/EU2/10/AST 3 да отхвърли кандидатурата ѝ поради това, че не отговаря на някои от предвидените условия за допускане

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателката да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Комисията. Съветът понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Вътрешни конкурси — Условия за допускане — Принадлежност към персонала на Комисията или на службите към Комисията — Кандидат, който е част от персонала на изпълнителна агенция — Изключване

(член 308 ЕО; съображение 19 и член 9, параграфи 1 и 5, член 11, параграф 6 и член 18 от Регламент № 58/2003 на Съвета)

Изпълнителните агенции като Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) не могат да се смятат за служби към Комисията. Следователно не би могло кандидат на вътрешен конкурс в Комисията, който е договорно нает служител на REA, да се разглежда като част от персонала на Комисията или на службите към нея.

Всъщност правомощието на Комисията да създава и организира своите служби не се простира и върху изпълнителните агенции. Наистина на основание член 308 ЕО законодателят на Съюза ѝ е предоставил правомощието да учредява изпълнителни агенции като самостоятелни правни субекти. Въпреки това член 9, параграф 1 от Регламент № 58/2003 относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността, предвижда, че управителният комитет на изпълнителната агенция приема свой процедурен правилник. Докато Комисията отговаря за осигуряването и организацията на своите служби, при изпълнителните агенции управителният комитет решава съгласно член 9, параграф 5 от посочения регламент как да организира отделите на изпълнителната агенция.

В това отношение в съображение 19 от Регламент № 58/2003 е прокарано ясно разграничение между отделите на Комисията, от една страна, и изпълнителните агенции, от друга. По-нататък, що се отнася до персонала на изпълнителните агенции, от член 11, параграф 6 от този регламент следва, че директорът на изпълнителната агенция разполага по отношение на персонала ѝ с правомощията да сключва трудови договори по режима, приложим за останалите служители на Европейския съюз. Накрая, от член 18 от същия регламент следва, че персоналът на изпълнителната агенция е съставен в частност от срочно наети служители и други служители, наети пряко от агенцията.

(вж. точки 34, 36—40, 43 и 44)

Позоваване на:

Общ съд — 21 октомври 2010 г., Agapiou Joséphidès/Комисия и EACEA, T‑439/08, точки 35 и 43