Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

20. november 2012

Kohtuasi F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Sisekonkurss – Konkursist osavõtmise mittelubamine – Kandideerimise tingimused – Mõiste „komisjoniga seotud talitused”

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega D. M. Ghiba palub tühistada sisekonkursi COM/INT/EU2/AST3 komisjoni otsus lükata tagasi tema kandidatuur, kuna ta ei vastanud kandideerimisel nõutud teatud tingimustele.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud. Jätta nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Konkurss – Sisekonkursid – Konkursile lubamise tingimused –Komisjoni või sellega seotud talituse töötajaks olemine – Täitevasutuse töötajaks olev kandidaat – Väljaarvamine

(EÜ artikkel 308; nõukogu määrus nr 58/2003, põhjendus 19, artikli 9 lõiked 1 ja 5, artikli 11 lõige 6 ning artikkel 18)

Sellist täitevasutust nagu Teadusuuringute Rakendusamet (REA) ei saa pidada komisjoniga seotud talituseks. Seetõttu ei saa REA lepingulist töötajat, kes kandideerib komisjoni sisekonkursil, pidada komisjoni või sellega seotud talituse töötajaks.

Nimelt ei laiene täitevasutustele komisjoni pädevus asutada või korraldada oma talitusi. On selge, et talle on liidu seadusandja poolt EÜ artikli 308 alusel antud pädevus asutada eraldiseisvate juriidiliste isikutena täitevasutusi. Siiski näeb määruse nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded, artikli 9 lõige 1 ette, et töökorra võtab vastu täitevasutuse juhatus. Kuigi komisjon tagab ja korraldab oma talituste tööd, on eespool mainitud artikli 9 lõike 5 kohaselt just täitevasutuse juhatus see, kes täitevasutuse allüksuste korralduse kohta otsused teeb.

Sellega seoses teeb määruse nr 58/2003 põhjendus 19 selgelt vahet ühelt poolt komisjoni talitustel ja teiselt poolt täitevasutustel. Mis puudutab täitevasutuse töötajaid, siis nähtub nimetatud määruse artikli 11 lõikest 6, et täitevasutuse direktoril on vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate suhtes kohaldatavale korrale õigus sõlmida täitevasutuse töötajatega töölepinguid. Lõpuks ilmneb määruse artiklist 18, et täitevasutuse töötajad on muu hulgas ajutised teenistujad ja teised ajutised töötajad, kelle täitevasutus on otse tööle võtnud.

(vt punktid 34, 36–40, 43 ja 44)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: 21. oktoober 2010, kohtuasi T‑439/08: Agapiou Joséphidès vs. komisjon ja EACEA (punktid 35 ja 43).