Language of document : ECLI:EU:F:2012:168

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 3. decembra 2012

Vec F‑45/12

BT

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Neobnovenie zmluvy – Nedostatočne odôvodnená žaloba – Zjavne neprípustná žaloba“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou BT navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Komisie neobnoviť jeho zmluvu zmluvného zamestnanca (ďalej len „sporné rozhodnutie“)

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Chýbajúca jasnosť – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 19 tretí odsek, a príloha I, článok 7 ods. 1; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

Žalobné návrhy, ktoré nespĺňajú požiadavky vyžadované článkom 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, pretože z nich žiadny právny dôvod nevyplýva dostatočne jasne na to, aby mohol byť ľahko a presne určený žalovaným účastníkom konania, ako aj konajúcim súdom, treba zamietnuť ako zjavne neprípustné. Podľa uvedeného článku 35 ods. 1 písm. e) totiž žaloba musí obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia. Tieto údaje musia byť dostatočne jasné a presné, aby žalovanému umožnili pripraviť si obranu a Súdu pre verejnú službu umožnili rozhodnúť o žalobe prípadne aj bez ďalších informácií. Na účely zabezpečenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je na prípustnosť žaloby nevyhnutné, aby zo samotného textu žaloby vyplývali podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá, a to koherentným a zrozumiteľným spôsobom. Hoci však treba uznať, že formulácia žalobných dôvodov nie je viazaná na terminológiu a vymenovanie v rokovacom poriadku a hoci môže postačovať, keď sú tieto dôvody vyjadrené skôr prostredníctvom ich podstaty než prostredníctvom ich právnej kvalifikácie, platí to pod podmienkou, že uvedené dôvody vyplývajú zo žaloby dostatočne jasne.

V tejto súvislosti článok 19 tretí odsek Štatútu Súdneho dvora, ktorý je uplatniteľný na konanie pred Súdom pre verejnú službu v súlade s článkom 7 ods. 1 prílohy I tohto štatútu, stanovuje, že strany konania, s výnimkou členských štátov, inštitúcií Únie, zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Dozorného úradu Európskeho združenia voľného obchodu uvedeného v tejto dohode, zastupuje advokát. Základnou úlohou advokáta ako pomocnej osoby v súdnictve je práve založiť návrhy žaloby na dostatočne zrozumiteľnej a koherentnej právnej argumentácii vzhľadom na skutočnosť, že písomná časť konania pred Súdom pre verejnú službu v zásade obsahuje iba jednu výmenu vyjadrení.

(pozri body 15 – 19 a 21)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. apríla 1993, De Hoe/Komisia, T‑85/92, bod 21

Súd pre verejnú službu: 15. februára 2011, AH/Komisia, F‑76/09, body 29 a 31