Language of document : ECLI:EU:F:2012:147

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

25. oktoober 2012

Kohtuasi F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

versus

Euroopa Komisjon

Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine – Käibemaks

Ese:      Kodukorra artikli 92 alusel hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus, millega L. Missir Mamachi di Lusignano palub kodukorra artikli 92 lõike 1 alusel kohtukulude kindlaksmääramist kohtuasjas F‑50/09: Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon.

Otsus: Kohtuasjas F‑50/09 hagejale komisjoni poolt hüvitatavate kulude summaks määratakse 44 259,25 eurot.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mitme advokaadi osalemine – Mõju puudumine – Hindamine, võttes põhimõtteliselt arvesse kogu töötundide arvu, mis on menetluse tarvis objektiivselt vältimatud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 91 punkt b)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Käibemaks – Mittemaksukohustuslase hõlmamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

1.      Mis puudutab hüvitamisele kuuluvate kulude suuruse hindamise seisukohast Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses tehtud töö mahule hinnangu andmist, siis tuleb kohtul põhimõtteliselt arvesse võtta kogu töötundide arvu, mis võivad menetluse tarvis olla objektiivselt vältimatud, vaatamata advokaatide arvule, kelle vahel osutatud teenuseid võidi jagada.

(vt punktid 21 ja 26)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 26. aprill 2010, kohtuasi F‑7/08 DEP: Schönberger vs. parlament (punkt 29).

2.      Hagejal, kes ei ole käibemaksukohustuslane, ei ole võimalust saada tagasi käibemaksu, mis on tasutud nende teenuste pealt, mille kohta tema advokaadid on arve esitanud. Vältimatuks tunnistatud advokaaditasult makstud käibemaks on hageja puhul seega menetlusega seotud kulu Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 91 punkti b tähenduses.

(vt punkt 31)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 8. juuli 2004, liidetud kohtuasjad T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ja T‑109/99 DEP: De Nicola vs. EIP (punkt 37).