Language of document : ECLI:EU:F:2012:147

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL
(första avdelningen)

den 25 oktober 2012

Mål F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

mot

Europeiska kommissionen

”Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader – Mervärdesskatt”

Saken: Begäran om fastställande av de ersättningsgilla rättegångskostnaderna enligt artikel 92 i rättegångsreglerna, som Livio Missir Mamachi di Lusignano ingett till personaldomstolen i mål F-50/09, Missir Mamachi di Lusignano mot kommissionen med stöd av artikel 92.1 i rättegångsreglerna.

Avgörande: De rättegångskostnader i mål F-50/09 som sökanden har rätt att få ersatta av kommissionen uppgår till 44 259,25 euros.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Flera advokater har medverkat – Saknar betydelse – Hänsyn främst till det totala antalet arbetstimmar som objektivt sett har varit nödvändiga för det aktuella förfarandet

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b)

2.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Begrepp – Mervärdesskatt – Omfattas beträffande en icke beskattningsbar person

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b)

1.      När det gäller bedömningen av hur mycket arbete som fått läggas ned på förfarandet vid personaldomstolen som görs för att uppskatta de ersättningsgilla kostnaderna, ankommer det på unionsdomstolen att i första hand beakta det totala antalet arbetstimmar som objektivt sett framstår som nödvändiga för detta förfarande, oberoende av det antal advokater på vilka de tillhandahållna tjänsterna har kunnat fördelas.

(se punkterna 21 och 26)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 26 april 2007, Schönberger mot parlamentet, F-7/08 DEP, punkt 29

2.      En sökande som inte är en beskattningsbar person avseende mervärdesskatt har inte möjlighet till återbetalning av den mervärdesskatt som denne betalat för sina advokaters tjänster. Den mervärdesskatt som betalats för de arvoden som bedömts vara nödvändiga utgör kostnader som denne haft med anledning av förfarandet i den mening som avses i artikel 91 b i personaldomstolens rättegångsregler.

(se punkt 31)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 8 juli 2004, De Nicola mot EIB, T-7/98 DEP, T-208/98 DEP och T-109/99 DEP, punkt 37