Language of document : ECLI:EU:F:2012:183

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑12/10 DEP

Petrus Kerstens

vastaan

Euroopan komissio

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen – Toimielimen edustaminen sen virkamiehen välityksellä – Korvattavat oikeudenkäyntikulut – Välttämättömät kustannukset – Käsite – Virkamiehelle maksetut matka- ja oleskelukulut sekä päivärahat 

Aihe: Korvattavien oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskeva hakemus, jonka Euroopan komissio on saattanut työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohdan nojalla virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi asiassa F-12/10, Kerstens vastaan komissio, 8.3.2012 annetun tuomion seurauksena.

Ratkaisu: Komissiolle korvattavien oikeudenkäyntikulujen määräksi asiassa F‑12/10, Kerstens vastaan komissio, vahvistetaan 348,52 euroa. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka ovat aiheutuneet tästä oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevasta menettelystä

Tiivistelmä

1.      Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Korvattavat oikeudenkäyntikulut – Asianosaisille aiheutuneet välttämättömät kustannukset – Unionin toimielinten virkamiesten matka- ja oleskelukulut – Korvaamisen edellytykset

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta ja 92 artikla)

2.      Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Korvattavat oikeudenkäyntikulut – Asianosaisille aiheutuneet välttämättömät kustannukset – Käsite – Toimielintä unionin tuomioistuimissa edustamaan määrätyn virkamiehen palkka ei kuulu käsitteeseen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

3.      Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Riita toimielimen, jota edustaa yksi sen virkamiehistä, korvattavista oikeudenkäyntikuluista – Rajat

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohdan mukaan korvattavat oikeudenkäyntikulut on rajattu yhtäältä kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä virkamiestuomioistuimessa, ja toisaalta kustannuksiin, jotka ovat olleet asian käsittelyn kannalta välttämättömiä. Näin ollen se, sisältyvätkö aiheutuneet kustannukset kyseisen toimielimen talousarvioon vai eivät, ei ole peruste, jonka avulla voitaisiin ratkaista, ovatko ne korvattavia vai eivät. Kuitenkin ainoastaan toimielimen sisäisestä toiminnasta erotettavissa olevat kustannukset, kuten asian käsittelyn edellyttämät matka- ja oleskelukulut, kuuluvat asian käsittelystä aiheutuneiden välttämättömien kustannusten käsitteeseen.

Arvioitaessa, mitkä toimielimelle aiheutuneet kustannukset voivat mahdollisesti johtaa tämän toimielimen saatavaan oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen tuomioistuimessa velvoitetulta kolmannelta osapuolelta, on pidettävä erillään toimielimen sisäisestä toiminnasta erotettavissa olevat kustannukset ja kustannukset, jotka eivät ole erotettavissa siitä. Vaikka toimielimen oikeudelliselle yksikölle sen henkilöstön matkustuskuluihin varainhoitovuonna osoitetulla budjettikohdalla on tarkoitus kattaa muun muassa matkoista Luxemburgiin toimielimen edustamiseksi oikeudenkäynneissä aiheutuneet kulut, on kuitenkin niin, että jos menettelyn päättyessä kantaja on velvoitettu korvaamaan oikeudenkäyntikulut, tietyt toimielimelle aiheutuneet ja asian käsittelyn kannalta välttämättöminä pidetyt kulut on palautettava kyseiseen talousarvioon, minkä vuoksi toimielimen on vaadittava niiden korvaamista asian hävinneeltä asianosaiselta ja tarvittaessa aloitettava työjärjestyksen 92 artiklassa tarkoitettu menettely. Näin ollen on katsottava, että toimielimen virkamiehelle maksetut matka- ja oleskelukulut sekä päivärahat voidaan korvata korvattavina oikeudenkäyntikuluina. Turvautumista matkatoimistoon ei voida liioin pitää kohtuuttomana, jos se helpottaa virkamiesten matkakulujen hallinnointia ja mahdollistaa hallinnon toteuttamat säästöt.

Toimielimen sisäisestä toiminnasta erotettavissa olevat kustannukset eivät voi olla kiinteitä. Jos ne olisivat kiinteitä, kyseinen toimielin voisi sisällyttää niihin sisäisiä kuluja, kuten sihteeristöä koskevia kuluja tai hallinnollisia kuluja, joita ei voida korvata korvattavina oikeudenkäyntikuluina.

(ks. 24, 25, 27, 29, 30 ja 41 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑198/02 P(R)‑DEP, EIP v. De Nicola, 26.11.2004, 20 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑266/08 P‑DEP, Kerstens v. komissio, 23.3.2012, 13 ja 21 kohta

2.      Virkamiehen toiminnasta aiheutuvia kuluja ei voida pitää asian käsittelystä aiheutuneina ja siten korvattavina kuluina. Kun toimielintä edustaa yksi sen virkamiehistä, tälle virkamiehelle kuuluvan tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta on vastikkeena hänelle henkilöstösääntöjen mukaisesti maksettava palkka. Tämän virkamiehen, johon sovelletaan hänen taloudellista asemaansa määrittäviä henkilöstösääntöjä, tehtävänä on neuvoa ja avustaa toimielintään ja suorittaa hänelle uskotut tehtävät toiminta-aloillaan, mikä käsittää paitsi edustamisen unionin tuomioistuimissa, myös hänen edustamansa toimielimen etujen ajamisen.

(ks. 26 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑409/96 P‑DEP, komissio v. Sveriges Betodlares ja Henrikson, 7.9.1999, 12 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: em. asia Kerstens v. komissio, 13, 19 ja 21 kohta

3.      Kantajan tehtävänä ei ole unionin ja sen toimihenkilöiden välisessä riita-asiassa määrittää, miten vastaajaa unionin tuomioistuimissa edustava virkamies matkustaa tai tällaisen työmatkan kestoa, kunhan vastaajan korvattaviksi vaatimat oikeudenkäyntikulut ovat virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä.

(ks. 36 kohta)