Language of document : ECLI:EU:F:2012:183

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2012 m. gruodžio 12 d.

Byla F‑12/10 DEP

Petrus Kerstens

prieš

Europos Komisiją

„Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas – Institucija, atstovaujama vieno iš jos tarnautojų – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Būtinosios išlaidos – Sąvoka – Tarnautojui mokamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bei dienpinigiai“

Dalykas: Prašymas nustatyti atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, kurį Europos Komisija pateikė Tarnautojų teismui pagal Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį, po to, kai buvo priimtas 2012 m. kovo 8 d. Tarnautojų teismo sprendimas Kerstens prieš Komisiją, F‑12/10.

Sprendimas: Bylinėjimosi išlaidų, kurios Komisijai atlygintinos byloje F‑12/10 (Sprendimas Kerstens prieš Komisiją), suma sudaro 348,52 EUR. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas per šį išlaidų nustatymo procesą.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Šalių patirtos būtinosios išlaidos – Sąjungos institucijų tarnautojų kelionės ir gyvenimo išlaidos – Kompensavimo sąlygos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas ir 92 straipsnis)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Šalių patirtos būtinosios išlaidos – Sąvoka – Pareigūnui, kuris privalo atstovauti institucijai Sąjungos teismuose, mokamas atlyginimas – Neįtraukimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

3.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Institucijos, kuriai atstovauja vienas iš jos tarnautojų, patirtų atlygintinų bylinėjimosi išlaidų ginčijimas – Ribos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

1.      Iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punkto matyti, kad atlygintinos išlaidos apribotos, pirma, tomis, kurios patiriamos dėl proceso Tarnautojų teisme, ir, antra, tomis, kurios buvo būtinos tam tikslui. Todėl tai, ar patirtos išlaidos padengiamos iš atitinkamos institucijos biudžeto, nėra kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar jos atlygintinos. Vis dėlto procesui būtinų išlaidų sąvoka apima tik išlaidas, kurias galima atsieti nuo vidinės institucijos veiklos, kaip antai kelionės ir gyvenimo išlaidas, patirtas dėl proceso.

Kalbant apie tai, kokios institucijos patirtos išlaidos atitinkamais atvejais gali lemti šios institucijos skolinius reikalavimus trečiajai šaliai, iš kurios per teismo procesą priteistos bylinėjimosi išlaidos, reikia skirti išlaidas, kurias galima atsieti nuo vidinės institucijos veiklos, nuo išlaidų, kurių negalima atsieti. Šiuo atžvilgiu, nors tiesa, kad biudžeto dalis, skirta institucijos teisės tarnybos darbuotojų komandiruočių išlaidoms atlyginti, turi apimti ir kelionių Liuksemburge išlaidas, patirtas atstovaujant institucijai teismo procesuose, vis dėlto, jei proceso pabaigoje iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, tam tikros išlaidos, kurių patyrė institucija ir kurios laikomos būtinomis procesui, turi būti sugrąžintos į minėtos institucijos biudžetą, todėl ji privalo prašyti, kad jas atlygintų bylą pralaimėjusi šalis, o prireikus pradėti Procedūros reglamento 92 straipsnyje numatytą procesą. Todėl darytina išvada, kad institucijos tarnautojui mokamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bei dienpinigiai gali būti atlyginti kaip atlygintinos bylinėjimosi išlaidos. Taip pat naudojimasis kelionių agentūros paslaugomis nėra nepagrįstas, nes tai palengvina administracijai administruoti tarnautojų kelionės išlaidas ir leidžia sutaupyti.

Be to, išlaidos, kurias galima atsieti nuo vidinės institucijos veiklos, negali būti fiksuoto dydžio. Jei taip būtų, atitinkama institucija galėtų į jas įtraukti vidines išlaidas, kaip antai sekretoriato ar administracines išlaidas, kurios negali būti atlygintos kaip atlygintinos bylinėjimosi išlaidos.

(žr. 24, 25, 27, 29, 30 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. lapkričio 26 d. Nutarties EIB prieš De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, 20 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2012 m. kovo 23 d. Sprendimo Kerstens prieš Komisiją, T‑266/08 P‑DEP, 13 ir 21 punktai.

2.      Su pareigūno veikla susijusių išlaidų negalima laikyti išlaidomis, patirtomis dėl proceso, taigi – atlygintomis. Jei institucijoms atstovauja vienas iš jų pareigūnų, už visų šio pareigūno užduočių vykdymą jam mokamas Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytas atlyginimas. Šis pareigūnas, kuriam taikomi jo finansinę padėtį reglamentuojantys Pareigūnų tarnybos nuostatai, turi patarti ir padėti savo institucijai bei vykdyti užduotis, kurios jam patikėtos jo veiklos srityje, o tai apima ne tik atstovavimą Sąjungos teismuose, bet ir jo atstovaujamos institucijos interesų gynimą.

(žr. 26 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1999 m. rugsėjo 7 d. Nutarties Komisija prieš Sveriges Betodlares ir Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, 12 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: minėto Sprendimo Kerstens prieš Komisiją 13, 19 ir 21 punktai.

3.      Sąjungos ir jos tarnautojų ginče ieškovas neturi nustatyti, kaip atsakovui Sąjungos teisme atstovaujantis tarnautojas turi atvykti į komandiruotę ar kokia turi būti tokios komandiruotės trukmė, jei išlaidos, kurias atsakovas prašo atlyginti, yra būtinos, kaip tai suprantama pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktą.

(žr. 36 punktą)