Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

POSTANOWIENIE PREZESA TRZECIEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 2 lipca 2013 r.

Sprawa F‑53/12

Bogdi i in.

przeciwko

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu (EKES)

Ugodowe rozstrzygnięcie sporu – Artykuł 69 § 1 regulaminu postępowania – Ugoda między stronami zawarta z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a traktatu EWEA, w której skarżący żądają zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie awansowania ich z grupy zaszeregowania AST 5 do grupy zaszeregowania AST 6 w zakresie, w jakim wskutek ich awansu został obniżony z mocą wsteczną mnożnik mający zastosowanie do ich wynagrodzenia począwszy od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Orzeczenie: Sprawa F‑53/12 Bogdi i in. przeciwko EKES zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty zgodnie z postanowieniami zawartej między nimi ugody.

Streszczenie

Skargi wnoszone przez urzędników – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)