Language of document : ECLI:EU:F:2013:114

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

11 päivänä heinäkuuta 2013

Asia F‑111/10

AN

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet – Seikat, jotka antavat aihetta olettaa unionin etuja vahingoittavan laittoman toiminnan mahdollisuutta – Virkamiehen velvollisuus ilmoittaa asiasta esimiehilleen tai OLAFille – Henkilöstösääntöjen 22 a artiklan 3 kohdan mukaista suojaa koskeva hakemus – Työpaikkakiusaaminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AN vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission päätöksen, jolla hylättiin hänen hakemuksensa hänen esimiestensä hänelle osoittamiin kahteen muistioon sisältyvien tiettyjen huomautusten poistamisesta, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 22 a artiklan 3 kohdan mukaisen suojan myöntämisestä ja hallinnollisen tutkimuksen aloittamisesta häneen kohdistuneiden kostotoimien osalta. Lisäksi kantaja vaatii korvaamaan hänelle aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. AN vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Käsite – Tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva luonnehdinta

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Henkilöstökanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Virkamiehelle vastaisen toimen olemassaolo – Velvollisuus tehdä suoraan valitus

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 ja 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Sananvapaus – Sellaisten seikkojen ilmoittaminen, jotka antavat aihetta olettaa lainvastaisen toiminnan tai vakavan laiminlyönnin mahdollisuutta – Suoja kurinpitotoimia vastaan – Ulottuvuus

(Henkilöstösääntöjen 22 a artiklan 3 kohta; komission päätöksen 1999/396 2 artikla)

4.      Virkamiehet – Työpaikkakiusaaminen – Käsite – Virkamiehelle osoitetut kielteiset huomautukset eivät kuulu käsitteeseen – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 12 a artikla)

5.      Virkamiehet – Työpaikkakiusaaminen – Käsite – Huhut eivät kuulu käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 12 a artikla)

1.      Virkamiehen kirjeen oikeudellinen luonnehdinta "hakemukseksi" tai "valitukseksi" kuuluu yksinomaan tuomioistuimen toimivaltaan, eikä se riipu asianosaisten tahdosta. Tältä osin kirje, jossa virkamies ilmaisee haluavansa riitauttaa päätöksen, on henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus eikä hakemus.

(ks. 62 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-205/95, Cordiale v. parlamentti, 30.4.1998, 34 ja 38 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑76/09, AH v. komissio, 15.2.2011, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Kun kyseessä on nimittävän viranomaisen tekemä päätös, joka on virkamiehelle vastainen toimi, virkamiehen ei pidä silloin, kun hän haluaa vaatia tämän toimen kumoamista, muuttamista tai peruuttamista, esittää henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hakemusta vaan hänen on käytettävä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallinnollista valitusta koskevaa menettelyä.

(ks. 77 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑65/07, Aayhan ym. v. parlamentti, 30.4.2009, 40 kohta

3.      Henkilöstösääntöjen 22 a artiklan 3 kohdassa säädetty suoja, josta säädetään myös petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen 1999/396 2 artiklassa, myönnetään ilman eri toimenpiteitä virkamiehille, jotka ovat ilmoittaneet seikoista, jotka antavat aihetta olettaa laittoman toiminnan mahdollisuutta, ja tämä suoja annetaan pelkästään näiden tietojen toimittamisen perusteella.

Kyseinen suoja ei kuitenkaan merkitse sitä, että virkamies saisi suojan kaikilta hänelle mahdollisesti vastaisilta päätöksiltä vaan ainoastaan päätöksiltä, jotka liittyvät hänen tekemiinsä paljastuksiin.

(ks. 86 ja 90 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑2/09, Menghi v. ENISA, 24.2.2010, 139 kohta

4.      Virkamiehelle osoitetuilla kielteisillä huomautuksilla ei loukata hänen persoonaansa, ihmisarvoaan tai koskemattomuuttaan, jos ne on ilmaistu maltillisesti eikä asiakirja-aineistosta ilmene, että ne perustuisivat väärinkäytöksenä esitettyihin syytöksiin, joilla ei ole mitään yhteyttä objektiivisiin tosiseikkoihin.

(ks. 98 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. asia Menghi v. ENISA, 110 kohta

5.      Vaikka huhu osoittautuisi perustelluksi, sitä ei voida pitää todisteena virkamieheen kohdistuvasta työpaikkakiusaamisesta tai minkäänlaisesta hallinnon vastuulla olevasta moitittavasta menettelystä.

(ks. 100 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-496/93, Allo v. komissio, 8.6.1995, 48 kohta