Language of document : ECLI:EU:F:2013:114

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 11. júla 2013

Vec F‑111/10

AN

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Práva a povinnosti úradníkov – Skutočnosti, ktoré vedú k domnienke o existencii možnej nezákonnej činnosti poškodzujúcej záujmy Únie – Povinnosť úradníka informovať svojho priameho nadriadeného alebo OLAF – Žiadosť o poskytnutí ochrany podľa článku 22a ods. 3 služobného poriadku – Psychické obťažovanie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou AN v podstate navrhuje zrušiť rozhodnutie Európskej komisie o zamietnutí jej žiadosti smerujúcej k výmazu určitých poznámok obsiahnutých v dvoch oznámeniach, ktoré jej boli adresované jej nadriadenými, poskytnúť ochranu stanovenú v článku 22a ods. 3 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a začať správne vyšetrovanie v súvislosti s odvetnými opatreniami, ktorých sa údajne stala obeťou; okrem toho návrh na náhradu škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. AN znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Pojem – Kvalifikácia v rámci posúdenia sudcom

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Existencia aktu spôsobujúceho ujmu – Povinnosť priamo podať sťažnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1 a 2)

3.      Úradníci – Práva a povinnosti – Sloboda prejavu – Oznámenie skutočností, ktoré vedú k domnienke o existencii možnej nezákonnej činnosti alebo závažného neplnenia si povinnosti – Ochrana pred disciplinárnym stíhaním – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 22a ods. 3; rozhodnutie Komisie 1999/396, článok 2)

4.      Úradníci – Psychické obťažovanie – Pojem – Negatívne pripomienky adresované úradníkovi – Vylúčenie – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 12a)

5.      Úradníci – Psychické obťažovanie – Pojem – Chýry – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 12a)

1.      Právne kvalifikovanie listu úradníka ako „žiadosť“ alebo „sťažnosť“ závisí výlučne od posúdenia súdu, a nie od vôle účastníkov konania. V tejto súvislosti list, ktorým úradník vyjadruje vôľu napadnúť rozhodnutie, predstavuje sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, a nie žiadosť.

(pozri bod 62)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. apríla 1998, Cordiale/Parlament, T‑205/95, body 34 a 38

Súd pre verejnú službu: 15. februára 2011, AH/Komisia, F‑76/09, bod 38 a tam citovaná judikatúra

2.      V prípade existencie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktoré predstavuje akt spôsobujúci ujmu úradníkovi, musí tento úradník, ak hodlá požiadať o zrušenie, zmenu alebo späťvzatie tohto aktu, nie podať žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku, ale použiť konanie o sťažnosti upravené v článku 90 ods. 2.

(pozri bod 77)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 30. apríla 2009, Aayhan a i./Parlament, F‑65/07, bod 40

3.      Ochrana stanovená v článku 22a ods. 3 služobného poriadku, uvedená aj v článku 2 rozhodnutia 1999/396 o podmienkach vnútorných vyšetrovaní pri boji proti podvodu, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim záujmy Spoločenstva, sa bez akýchkoľvek formalít prizná úradníkom, ktorí poskytli informácie o skutočnostiach, ktoré vedú k domnienke o existencii možnej nezákonnej činnosti, a to na základe samotného poskytnutia uvedených informácií.

Uvedená ochrana však úradníkovi neposkytuje ochranu proti každému rozhodnutiu, ktoré mu môže spôsobiť ujmu, ale iba proti rozhodnutiam, ktoré sú prijaté v dôsledku tohto oznámenia.

(pozri body 86 a 90)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 24. februára 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, bod 139

4.      Negatívne pripomienky adresované úradníkovi vôbec nezasahujú do jeho osobnosti, dôstojnosti alebo integrity, ak sú formulované zdržanlivo a ak z písomností v spise nevyplýva, že sú založené na zneužívajúcich obvineniach bez akejkoľvek súvislosti s objektívnymi skutočnosťami.

(pozri bod 98)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Menghi/ENISA, už citovaný, bod 110

5.      Chýr, aj keď sa ukáže podložený, sa nemôže považovať za dôkaz psychického obťažovania úradníka alebo existencie akéhokoľvek neprijateľného správania pripísateľného administratíve.

(pozri bod 100)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 8. júna 1995, Allo/Komisia, T‑496/93, bod 48