Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 9ης Ιουλίου 2013

Υπόθεση F‑34/12

Annalisa Vacca

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Προκήρυξη διαγωνισμού EPSO/AD/207/11 — Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως — Αίτηση επανεξετάσεως — Έλλειψη ρητής απαντήσεως — Ακυρωτικό αίτημα μη στηριζόμενο σε κανένα συγκεκριμένο ισχυρισμό ή νομικό και πραγματικό επιχείρημα — Απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η Α. Vacca ζητεί την ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως που συνιστά, κατά την άποψή της, η απουσία απαντήσεως στην αίτησή της περί επανεξετάσεως της αποφάσεως της επιτροπής του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/207/11 να μη δεχθεί τη συμμετοχή της στις δοκιμασίες αξιολογήσεως για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων βαθμού AD 7 στον τομέα της ευρωπαϊκής δημόσιας διοικήσεως. Η προσφεύγουσα‑ενάγουσα ζητεί επίσης να υποχρεωθεί η Επιτροπή σε χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη λόγω του αποκλεισμού της από τη διαδικασία του διαγωνισμού και της ελλείψεως ρητής απαντήσεως στην αίτηση επανεξετάσεως που υπέβαλε.

Απόφαση:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Ένδικη διαδικασία — Δικαστικά έξοδα — Καταλογισμός — Συνεκτίμηση λόγων επιείκειας — Καταδίκη του νικήσαντος διαδίκου στα δικαστικά έξοδα

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρα 87 § 2 και 88)

2.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Προκήρυξη διαγωνισμού — Θέσπιση δικαιώματος των υποψηφίων στην επανεξέταση της επιδόσεώς τους — Προσβολή του δικαιώματος αυτού από την Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιλογής προσωπικού (EPSO) — Υπηρεσιακό πταίσμα ικανό να γεννήσει ευθύνη της Διοικήσεως

(Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 41 § 1)

3.      Διαδικασία — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τακτοποίηση — Αίτημα καταθέσεως συνοπτικού κειμένου — Κατάθεση δικογράφου πανομοιότυπου με το πρωτότυπο συντεταγμένου με μικρότερη γραμματοσειρά — Δεν επιτρέπεται

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 36)

1.      Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί, για λόγους επιείκειας, να αποφασίσει ότι ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται εν μέρει μόνο στα έξοδα ή ότι δεν πρέπει να καταδικασθεί σε αυτά για τους ως άνω λόγους. Εντούτοις, κατά το άρθρο 88 του Κανονισμού Διαδικασίας, ένας διάδικος, έστω και νικήσας, μπορεί να καταδικαστεί εν μέρει στα δικαστικά έξοδα, αν όχι στο σύνολό τους, αν τούτο δικαιολογεί η στάση του, περιλαμβανομένης και της στάσης του προ της κινήσεως της δίκης. Συναφώς, ο καταλογισμός των δικαστικών εξόδων σε βάρος του θεσμικού οργάνου μπορεί να δικαιολογείται από την έλλειψη επιμέλειας εκ μέρους του κατά την προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία.

(βλ. σκέψεις 32 και 34)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 5 Ιουλίου 2011, F‑73/10, Coedo Suárez κατά Συμβουλίου, σκέψη 48

2.      Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού αναγνωρίζει σε υποψήφιο γενικού διαγωνισμού το ειδικό δικαίωμα υποβολής αιτήσεως επανεξετάσεως της επιδόσεώς του σε περίπτωση που θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιλογής προσωπικού (EPSO) δεν τήρησε τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία του διαγωνισμού ή ότι η εξεταστική επιτροπή δεν τήρησε τους κανόνες που διέπουν τις εργασίες της, ο υποψήφιος δικαιούται να λάβει απάντηση που η EPSO υποχρεούται να του παράσχει το ταχύτερο δυνατόν. Το δικαίωμα αυτό αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση ότι δεν θα αποκλειστεί ικανός υποψήφιος και συγχρόνως στην αποφυγή, όσο είναι δυνατόν, της ασκήσεως περιττών διοικητικών ενστάσεων και προσφυγών εκ μέρους των υποψηφίων των οποίων ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό αποδεικνύεται, κατόπιν επανεξετάσεως, απολύτως δικαιολογημένος.

Ο απόλυτος σεβασμός εκ μέρους της EPSO ειδικού δικαιώματος αποτελεί την έκφραση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αρχή της χρηστής διοικήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η εκ μέρους της EPSO προσβολή του συγκεκριμένου δικαιώματος υποψηφίου για επανεξέταση της επιδόσεώς του από την εξεταστική επιτροπή δύναται να συνιστά υπηρεσιακό πταίσμα επί του οποίου μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα αποζημιώσεως του υποψηφίου.

(βλ. σκέψεις 36 και 37)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 18 Σεπτεμβρίου 2012, F‑96/09, Cuallado Martorell κατά Επιτροπής, σκέψεις 47 και 48

3.      Η εκτέλεση αιτήματος τακτοποιήσεως με την κατάθεση δικογράφου προσφυγής πανομοιότυπου προς το πρωτότυπο, αλλά συντεταγμένου με μικρότερη γραμματοσειρά, όταν ζητήθηκε να προσκομιστεί συνοπτικό κείμενο, δεν είναι μόνον προδήλως αντίθετη προς το πνεύμα του σημείου 8 των πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, αλλά επιβαρύνει το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης με περιττό φόρτο εργασίας, εφόσον αυτό αναγκάζεται να επεξεργαστεί δεύτερο κείμενο του δικογράφου της προσφυγής, καθ’ όλα πανομοιότυπο με το πρώτο.

(βλ. σκέψη 38)