Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2013

Asia F‑34/12

Annalisa Vacca

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/207/11 – Arviointivaiheeseen hyväksymättä jättäminen – Uudelleenkäsittelypyyntö – Nimenomaisen vastauksen puuttuminen – Kumoamisvaatimus, joka ei perustu mihinkään erityiseen perusteeseen tai tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevaan väitteeseen – Tutkimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Annalisa Vacca vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan implisiittisen päätöksen, joka on hänen mukaansa syntynyt, kun hän ei ole saanut vastausta uudelleenkäsittelypyyntöönsä, joka koskee avoimen kilpailun EPSO/AD/207/11 valintalautakunnan päätöstä olla hyväksymättä häntä palkkaluokan AD 7 eurooppalaisen julkishallinnon alan hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi järjestettävään arviointivaiheeseen. Kantaja vaatii lisäksi, että komissio velvoitetaan korvaamaan henkinen kärsimys, jota on aiheutunut, kun hänet on jätetty kilpailumenettelyn ulkopuolelle ja kun hän ei ole saanut nimenomaista vastausta uudelleenkäsittelypyyntöönsä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja hylätään osittain, koska se on osittain selvästi perusteeton. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vastaaminen – Kohtuuden vaatimusten huomioon ottaminen – Asian voittaneen asianosaisen velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohta ja 88 artikla)

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Kilpailuilmoitus – Hakijoille annettu oikeus heidän suorituksensa uudelleenkäsittelyyn – Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) ei kunnioita tätä oikeutta – Virkavirhe, joka voi synnyttää hallinnon vastuun

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohta)

3.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Puutteellisuuden korjaaminen – Pyyntö lyhennetyn version toimittamisesta – Alkuperäiskappaleeseen nähden identtisen kannekirjelmän toimittamista pienemmällä kirjasinlajilla ei voida hyväksyä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 36 artikla)

1.      Virkamiestuomioistuin voi työjärjestyksensä 87 artiklan 2 kohdan mukaan kohtuuden niin vaatiessa päättää, että asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut vain osittain tai että tätä ei lainkaan velvoiteta korvaamaan oikeudenkäyntikuluja. Kuitenkin saman työjärjestyksen 88 artiklan mukaan asianosainen, myös asian voittanut asianosainen, voidaan velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut osittain tai kokonaan, jos se katsotaan perustelluksi kyseisen osapuolen menettelyn takia, ottaen huomioon myös tämän menettely ennen asian vireilletuloa. Tältä osin se, että toimielin joutuu vastaamaan oikeudenkäyntikuluista, voi olla perusteltua, jos se on toiminut huolimattomasti oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn kuluessa.

(ks. 32 ja 34 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑73/10, Coedo Suárez v. neuvosto, 5.7.2011, 48 kohta

2.      Kun kilpailuilmoituksessa annetaan avoimen kilpailun hakijalle erityinen oikeus pyytää suorituksensa uudelleenkäsittelyä, jos hän katsoo, että Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) ei ole noudattanut kilpailumenettelyä koskevia säännöksiä tai että valintalautakunta ei ole noudattanut sen työskentelyä ohjaavia säännöksiä, hakijalla on oikeus saada vastaus, joka EPSOn on annettava mahdollisimman pian. Tällä oikeudella pyritään samalla varmistamaan, että pätevää hakijaa ei jätetä ulkopuolelle ja välttämään mahdollisuuksien mukaan tarpeettomat valitukset ja kanteet hakijoilta, joiden jättäminen kilpailun ulkopuolelle osoittautuu uudelleenkäsittelyn jälkeen täysin perustelluksi.

Se, että EPSO kunnioittaa tarkasti erityistä oikeutta, on ilmaus niiden velvoitteiden noudattamisesta, jotka seuraavat hyvän hallinnon periaatteesta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se, että EPSO ei kunnioita hakijalle annettua erityistä oikeutta siihen, että valintalautakunta käsittelee uudelleen hänen suorituksensa, voi merkitä virkavirhettä, joka voi mahdollisesti johtaa hakijan vahingonkorvausoikeuteen.

(ks. 36 ja 37 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑96/09, Cuallado Martorell v. komissio, 18.9.2012, 47 ja 48 kohta

3.      Puutteellisuuden korjaamista koskevan kehotuksen noudattaminen toimittamalla kannekirjelmä, joka on alkuperäiskappaleeseen nähden identtinen mutta laadittu pienemmällä kirjasinlajilla lyhennetyn version toimittamista koskevan pyynnön jälkeen, on paitsi selvästi asianosaisille annettujen käytännön ohjeiden 8 kohdan hengen vastaista, merkitsee myös virkamiestuomioistuimelle tarpeetonta työmäärää, koska sen on käsiteltävä kannekirjelmän toinen versio, joka on ensimmäiseen nähden kaikilta osin identtinen.

(ks. 38 kohta)