Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2013. július 9.

F‑34/12. sz. ügy

Annalisa Vacca

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Az EPSO/AD/28/05 versenyvizsga‑kiírás – Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása – Felülvizsgálat iránti kérelem – A kifejezett válasz hiánya – Semmilyen konkrét jogalappal, illetve jogi vagy ténybeli érvvel alá nem támasztott megsemmisítés iránti kérelem – Elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó, az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Vacca azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a hallgatólagos határozatot, amelynek a felperes szerint az a tény minősül, hogy nem kapott választ az EPSO/AD/28/05 versenyvizsga‑bizottsága által hozott azon határozat felülvizsgálata iránti kérelemre, amelyben a felperest nem bocsátották az európai közigazgatás területén AD 5 besorolási fokozatú tanácsosok felvételére irányuló, EPSO/AD/207/11 versenyvizsga értékelő vizsgáira. A felperes kéri továbbá, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot azon nem vagyoni kár megtérítésére, amely őt a versenyvizsga‑eljárásból történő kizárása és amiatt érte, hogy felülvizsgálat iránti kérelmére nem kapott kifejezett választ.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfogadhatatlant és részben mint megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Költségek – Teher – A méltányossági követelmények figyelembevétele – A pernyertes fél kötelezése a költségek viselésére

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 87. cikk, 2. §, és 88. cikk)

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Versenyvizsga‑kiírás – A pályázóknak a teljesítményük felülvizsgálatához való jogának bevezetése – E jog megsértése a Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által – Az adminisztráció felelősségét megalapozó közszolgálati kötelességszegés

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 41. cikk, (1) bekezdés)

3.      Eljárás – Keresetlevél – Hiánypótlás – A beadvány rövidített változatának benyújtására vonatkozó felhívás – Az eredetivel megegyező, de kisebb betűmérettel szövegezett keresetlevél benyújtása – Megengedhetetlenség

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 36. cikk)

1.      Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §‑a értelmében, ha az a méltányosság alapján indokolt, a Közszolgálati Törvényszék úgy határozhat, hogy a pervesztes felet csak a költségek egy részének viselésére kötelezi, vagy e címen nem kötelezi a költségek viselésére. Mindazonáltal az eljárási szabályzat 88. cikke értelmében a Közszolgálati Törvényszék a pernyertes felet is kötelezheti a költségek részbeni vagy teljes viselésére, ha az a pernyertes magatartása alapján – beleértve a kereset benyújtását megelőzően tanúsított magatartását is – indokoltnak tűnik. Ebben a tekintetben az intézmény költségekben való marasztalását igazolhatja különösen, ha az a pert megelőző eljárás során nem járt el gondosan.

(lásd a 32. és 34. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑73/10. sz., Coedo Suárez kontra Tanács ügyben 2011. július 5‑én hozott végzésének 48. pontja.

2.      Amennyiben a versenyvizsga‑kiírás a nyílt versenyvizsga valamely pályázója számára elismeri azt a különleges jogot, hogy az a teljesítménye felülvizsgálata iránt kérelmet nyújtson be a abban az esetben, ha úgy véli, hogy az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nem tartotta tiszteletben a versenyvizsga‑eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, vagy hogy a vizsgabizottság nem tartotta tiszteletben a tevékenységére vonatkozó szabályokat, a pályázónak joga van ahhoz, hogy választ kapjon, amelyet az EPSO a lehető legrövidebb időn belül köteles megadni. Ez a jog többek között egyaránt irányul egyrészt annak biztosítására, hogy az alkalmas jelölt ne kerüljön kizárásra, másrészt lehetőség szerint azon pályázók felesleges panaszainak és kereseteinek elkerülésére, akiknek a versenyvizsgáról történő kizárása, a felülvizsgálatot követően is, teljesen indokoltnak bizonyul.

Valamely különleges jog EPSO általi szigorú tiszteletben tartása az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke (1) bekezdésének megfelelően a megfelelő ügyintézés elvéből eredő kötelezettségek kifejeződése. Márpedig a pályázó arra vonatkozó különleges jogának EPSO általi megsértése, hogy a vizsgabizottság vizsgálja felül a teljesítményét közszolgálati kötelezettségszegésnek minősülhet, amely adott esetben a pályázó kárának megtérítése iránti jogot biztosít.

(lásd a 36. és 37. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑96/09. sz., Cuallado Martorell kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 18‑án hozott ítéletének 47. és 48. pontja.

3.      A hiánypótlásra történő felhívás oly módon történő teljesítése, hogy – a rövidített változat benyújtására vonatkozó felhívást követően – az eredeti keresetlevéllel megegyező, de kisebb betűmérettel szövegezett keresetlevelet nyújtanak be, nem pusztán nyilvánvalóan ellentétes a felek részére szóló gyakorlati útmutató 8. pontjának szellemével, hanem felesleges munkaterhet is ró a Közszolgálati Törvényszékre, amennyiben a keresetlevélnek az elsővel minden pontban azonos második változatát is el kell intéznie.

(lásd a 38. pontot)