Language of document :

Жалба, подадена на 20 декември 2013 г. — ZZ/СХВП

(Дело F-125/13)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Предмет на производството

Искане за отмяна на атестационния доклад за 2012 г. относно периода от 1 октомври 2011 г. до 31 декември 2012 г. и на определените задачи за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г., както и искане за обезщетение за вреди

Искания

Жалбоподателят иска от Съда на публичната служба:да отмени атестационния му доклад (appraisal report) от 15 март 2013 г. относно периода от 1 октомври 2011 г. до 31 декември 2012 г.,да отмени определените от СХВП задачи на жалбоподателя за периода от януари 2013 г. до декември 2013 г.,да осъди СХВП да заплати на жалбоподателя справедливо обезщетение в размер по преценка на съда за претърпените неимуществени вреди,да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.