Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverfassungsgericht (Německo) dne 10. února 2014 – Peter Gauweiler a další

(Věc C-62/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverfassungsgericht

Účastníci původního řízení

I)    Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber a další, Johann Heinrich von Stein a další

přistoupily: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)     Řízení o sporech ústavních orgánů

Navrhovatelka: Fraktion DIE LINKE v Bundestag

Odpůrce: Deutscher Bundestag

přistoupila: Bundesregierung

Předběžné otázky

a)    Je rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky ze dne 6. září 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions neslučitelné s článkem 119 a čl. 127 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a s články 17 až 24 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, protože překračuje ve výše uvedených ustanoveních upravenou pravomoc Evropské centrální banky ve věcech měnové politiky a zasahuje do pravomoci členských států?

Vyplývá překročení pravomoci svěřené Evropské centrální bance zejména z toho, že rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky ze dne 6. září 2012

aa)    se váže na hospodářskopolitické programy pomoci Evropského nástroje finanční stability nebo Evropského mechanismu stability (podmíněnost)?

bb)    stanoví nákup státních dluhopisů jen určitých členských států (selektivnost)?

cc)    stanoví nákup státních dluhopisů zemí zapojených do programů navíc k programům pomoci Evropského nástroje finanční stability nebo Evropského mechanismu stability (souběžnost)?

dd)    mohlo by obcházet omezení a podmínky programů pomoci Evropského nástroje finanční stability nebo Evropského mechanismu stability (obcházení)?

b)    Je rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky ze dne 6. září 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions neslučitelné se zákazem měnového financování rozpočtu, zakotveným v článku 123 Smlouvy o fungování Evropské Unie?

Brání slučitelnosti s článkem 123 Smlouvy o fungování Evropské unie zejména to, že rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky ze dne 6. září 2012

aa)    nestanoví žádné kvantitativní omezení nákupu státních dluhopisů (objem)?

bb)    nestanoví žádný časový odstup mezi vydáním státních dluhopisů na primárním trhu a jejich nákupem Evropským systémem centrálních bank na sekundárním trhu (utváření tržních cen)?

cc)    připouští, aby byly veškeré nabyté státní dluhopisy drženy až do splatnosti (zásah do logiky trhu)?

dd)    neobsahuje žádné specifické požadavky na úvěrovou kvalitu státních dluhopisů, které mají být nabyty (riziko selhání)?

ee)    stanoví rovné zacházení mezi Evropským systémem centrálních bank a soukromými a jinými vlastníky státních dluhopisů (částečné prominutí dluhu)?

2.    Podpůrně pro případ, že by Soudní dvůr rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky ze dne 6. září 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions coby akt orgánu Evropské unie nepovažoval za způsobilý předmět žádosti podle čl. 267 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie:

a)    Je třeba článek 119 a článek 127 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 17 až 24 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky vykládat tak, že Eurosystému alternativně nebo kumulativně dovolují

aa)    učinit nákup státních dluhopisů závislým na existenci a dodržování hospodářskopolitických programů pomoci Evropského nástroje finanční stability nebo Evropského mechanismu stability (podmíněnost)?

bb)    nakupovat státní dluhopisy jen určitých členských států (selektivnost)?

cc)    nakupovat státní dluhopisy zemí zapojených do programů navíc k programům pomoci Evropského nástroje finanční stability nebo Evropského mechanismu stability (souběžnost)?

dd)    obcházet omezení a podmínky programů pomoci Evropského nástroje finanční stability nebo Evropského mechanismu stability (obcházení)?

b)     Je článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie s ohledem na zákaz měnového financování rozpočtu třeba vykládat tak, že Eurosystému alternativně nebo kumulativně dovoluje

aa)    nakupovat státní dluhopisy bez kvantitativního omezení (objem)?

bb)    nakupovat státní dluhopisy bez minimálního časového odstupu od jejich vydání na primárním trhu (utváření tržních cen)?

cc)    všechny nabyté dluhopisy držet až do splatnosti (zásah do logiky trhu)?

dd)    nabývat státní dluhopisy bez minimálních požadavků na úvěrovou kvalitu (riziko selhání)?

ee)    souhlasit s rovným zacházením mezi Evropským systémem centrálních bank a soukromými a jinými vlastníky státních dluhopisů (částečné prominutí dluhu)?

ff)    v časové souvislosti s vydáním státních dluhopisů členských států eurozóny vykonávat vliv na mechanismus tvorby cen vyjádřením úmyslu je koupit nebo jiným způsobem (pobídka k prvnímu nabytí)?