Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverfassungsgericht (Saksamaa) 10. veebruaril 2014 – Peter Gauweiler jt

(kohtuasi C-62/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverfassungsgericht

Põhikohtuasja pooled

I)    Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus

Kaebuse esitajad: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber jt, Johann Heinrich von Stein jt

Menetlusse astujad: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)    Organstreitverfahren

Taotluse esitaja: fraktsioon DIE LINKE Deutscher Bundestag’is

Vastustaja: Deutscher Bundestag

Menetlusse astuja: Saksamaa Liitvabariigi valitsus

Eelotsuse küsimused

1.    a) Kas Euroopa Keskpanga nõukogu 6. septembri 2012. aasta otsus rahapoliitiliste otsetehingute tehniliste üksikasjade kohta (Technical features of Outright Monetary Transactions) on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 119 ja artikli 127 lõigetega 1 ja 2 ning protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artiklitega 17–24, kuna see ületab nimetatud normidega reguleeritud Euroopa Keskpanga volitusi rahapoliitika teostamisel ning sekkub liikmesriikide pädevusse?

Kas Euroopa Keskpanga volituste ületamine tuleneb eelkõige sellest, et Euroopa Keskpanga nõukogu 6. septembri 2012. aasta otsus

aa)    on seotud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi või Euroopa stabiilsusmehhanismi majanduspoliitiliste abiprogrammidega (tingimuslikkus)?

bb)    näeb ette ainult konkreetsete liikmesriikide riigivõlakirjade ostmise (selektiivsus)?

cc)    näeb kohandamisprogrammi kohaldavate riikide riigivõlakirjade ostmise ette lisaks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi või Euroopa stabiilsusmehhanismi abiprogrammidele (paralleelsus)?

dd)    võib õõnestada Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi või Euroopa stabiilsusmehhanismi abiprogrammide piiranguid ja tingimusi (möödahiilimine)?

b) Kas Euroopa Keskpanga nõukogu 6. septembri 2012. aasta otsus rahapoliitiliste otsetehingute tehniliste üksikasjade kohta on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 123 sätestatud eelarve monetaarse rahastamise keeluga?

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 123 on vastuolus eelkõige see, et Euroopa Keskpanga nõukogu 6. septembri 2012. aasta otsus

aa)    ei näe ette koguselist piirangut riigivõlakirjade ostmisele (maht)?

bb)    ei näe ette viitaega riigivõlakirjade esmasturul emiteerimise ja nende Euroopa Keskpankade Süsteemi poolt järelturul ostmise vahel (turuhinna kujunemine)?

cc)    lubab kõikide omandatud riigivõlakirjade hoidmist kuni nende lunastustähtpäevani (turuloogikasse sekkumine)?

dd)    ei sisalda spetsiifilisi nõudeid omandatavate riigivõlakirjade krediidikvaliteedile (kohustuste täitmata jätmise risk)?

ee)    näeb ette Euroopa Keskpankade Süsteemi võrdse kohtlemise riigivõlakirjade eraisikust ja teiste omanikega (võlausaldajate nõuete väärtuskärbe)?

2.    Teise võimalusena juhuks, kui Euroopa Kohus leiab, et Euroopa Keskpanga nõukogu 6. septembri 2012. aasta otsus rahapoliitiliste otsetehingute tehniliste üksikasjade kohta ei saa Euroopa Liidu institutsiooni õigusaktina olla Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 esimese lõigu punkti b alusel esitatava taotluse ese:

a) siis kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 119 ja 127 ning protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikleid 17–24 tuleb tõlgendada nii, et need lubavad eurosüsteemil – alternatiivselt või kumulatiivselt –

aa)    teha riigivõlakirjade ostmise sõltuvaks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi või Euroopa stabiilsusmehhanismi majanduspoliitiliste abiprogrammide olemasolust ja nende järgimisest (tingimuslikkus)?

bb)    osta ainult konkreetsete liikmesriikide riigivõlakirju (selektiivsus)?

cc)    osta kohandamisprogrammi kohaldavate riikide riigivõlakirju lisaks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi või Euroopa stabiilsusmehhanismi abiprogrammidele (paralleelsus)?

dd)    õõnestada Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi või Euroopa stabiilsusmehhanismi abiprogrammide piiranguid ja tingimusi (möödahiilimine)?

b) Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 123 tuleb eelarve monetaarse rahastamise keeldu arvestades tõlgendada nii, et eurosüsteemil on – alternatiivselt või kumulatiivselt – lubatud

aa)    osta riigivõlakirju ilma koguselise piiranguta (maht)?

bb)    osta riigivõlakirju ilma minimaalse viitajata pärast nende esmasturul emiteerimist (turuhinna kujunemine)?

cc)    hoida kõiki omandatud riigivõlakirju kuni nende lunastustähtpäevani (turuloogikasse sekkumine)?

dd)    omandada riigivõlakirju ilma minimaalsete nõueteta krediidikvaliteedile (kohustuste täitmata jätmise risk)?

ee)    aktsepteerida Euroopa Keskpankade Süsteemi võrdset kohtlemist riigivõlakirjade eraisikust ja teiste omanikega (võlausaldajate nõuete väärtuskärbe)?

ff)    mõjutada hinna kujunemist ostukavatsusest teatamisega või muul viisil, mis on tihedas ajalises seoses euroala liikmesriikide võlakirjade emiteerimisega (esmaomandamiseks julgustamine)?