Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverfassungsgericht (Niemcy) w dniu 10 lutego 2014 r. – Peter Gauweiler i in.

(Sprawa C-62/14)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverfassungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej

Wnoszący odwołanie: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber i in., Johann Heinrich von Stein i in.

Przy udziale: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)     Postępowanie w sprawie sporu między organami

Wnioskodawca: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Druga strona postępowania: Deutscher Bundestag

Przy udziale: Bundesregierung

Pytania prejudycjalne

1.    a)    Czy decyzja Rady Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 września 2012 r. dotycząca Technical features of Outright Monetary Transactions jest sprzeczna z art. 119 i art. 127 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z art. 17–24 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ wykracza poza uregulowany w wymienionych przepisach mandat Europejskiego Banku Centralnego dotyczący polityki pieniężnej i ingeruje w kompetencje państw członkowskich?

Czy przekroczenie mandatu Europejskiego Banku Centralnego wynika w szczególności z tego, że decyzja Rady Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 września 2012 r.

aa)    nawiązuje do gospodarczych programów pomocy Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (warunkowość)?

bb)    przewiduje skup obligacji skarbowych jedynie poszczególnych państw członkowskich (selektywność)?

cc)    przewiduje skup obligacji skarbowych krajów objętych programem dodatkowo oprócz programów pomocy Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (równoległość)?

dd)    może podważyć ograniczenia i warunki określone w programach pomocy Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (obejście)?

b)    Czy decyzja Rady Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 września 2012 r. dotycząca Technical features of Outright Monetary Transactions jest sprzeczna z zakazem bezpośredniego finansowania budżetu określonym w art. 123 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

    Czy zgodności z art. 123 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie w szczególności okoliczność, że decyzja Rady Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 września 2012 r.

aa)    nie przewiduje żadnych ilościowych ograniczeń skupu obligacji skarbowych (wielkość)?

bb)    nie przewiduje żadnego czasowego odstępu między emisją obligacji skarbowych na rynku pierwotnym a ich skupem przez Europejski System Banków Centralnych na rynku wtórnym (kształtowanie ceny na rynku)?

cc)    zezwala na posiadanie wszystkich nabytych obligacji skarbowych aż do dnia ich wymagalności (ingerencja w logikę rynku)?

dd)    nie przewiduje żadnych szczególnych wymogów co do jakości kredytowej obligacji skarbowych, które mają zostać nabyte (ryzyko niewypłacalności)?

ee)    przewiduje równe traktowanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i prywatnych oraz innych posiadaczy obligacji skarbowych (cięcie długu)?

2.    Posiłkowo, na wypadek gdyby Trybunał nie uznał decyzji Rady Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 września 2012 r. dotyczącej Technical features of Outright Monetary Transactions jako działania instytucji Unii Europejskiej za właściwy przedmiot wniosku na podstawie art. 267 akapit pierwszy lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

a)    Czy art. 119 i art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 17–24 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego należy interpretować w ten sposób, że zezwalają one – alternatywnie lub kumulatywnie – Eurosystemowi na

aa)    uzależnienie skupu obligacji skarbowych od istnienia i przestrzegania gospodarczych programów pomocy Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (warunkowość)?

bb)    skup obligacji skarbowych jedynie poszczególnych państw członkowskich (selektywność)?

cc)    skup obligacji skarbowych krajów objętych programem dodatkowo oprócz programów pomocy Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (równoległość)?

dd)    podważenie ograniczeń i warunków określonych w programach pomocy Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (obejście)?

b)    Czy art. 123 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w świetle zakazu bezpośredniego finansowania budżetu w ten sposób, że Eurosystem – alternatywnie lub kumulatywnie – może

aa)    skupować obligacje skarbowe bez ograniczeń ilościowych (wielkość)?

bb)    skupować obligacje skarbowe bez minimalnego czasowego odstępu od emisji tych obligacji na rynku pierwotnym (kształtowanie ceny na rynku)?

cc)    posiadać wszystkie nabyte obligacje skarbowe aż do dnia ich wymagalności (ingerencja w logikę rynku)?

dd)    nabywać obligacje państwowe bez minimalnych wymogów co do ich jakości kredytowej (ryzyko niewypłacalności)?

ee)    akceptować równe traktowanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i prywatnych oraz innych posiadaczy obligacji skarbowych (cięcie długu)?

ff)    wpływać na kształtowanie cen poprzez wyrażenie zamiaru nabycia lub w inny sposób w czasowym związku z emisją obligacji skarbowych państw członkowskich należących do strefy Euro (zachęta do pierwszego nabycia)?