Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverfassungsgericht (Nemecko) 10. februára 2014 – Peter Gauweiler a i.

(vec C-62/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverfassungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

I.    Konanie o ústavnej sťažnosti

Sťažovatelia: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber a i., Johann Heinrich von Stein a i.

Vedľajší účastníci konania: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II.    Konanie o právomociach ústavných orgánov

Navrhovateľka: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Odporca: Deutscher Bundestag

Vedľajší účastník konania: Bundesregierung

Prejudiciálne otázky

1.    a)    Je rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions nezlučiteľné s článkom 119 a článkom 127 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj s článkami 17 až 24 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, pretože presahuje mandát Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky, ktorý je upravený v uvedených ustanoveniach, a zasahuje do právomocí členských štátov?

Vyplýva prekročenie mandátu Európskej centrálnej banky najmä z toho, že rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012

aa)    nadväzuje na hospodársko-politické programy pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (podmienenosť)?

bb)    stanovuje nákup štátnych dlhopisov len určitých členských štátov (selektívnosť)?

cc)    stanovuje nákup štátnych dlhopisov určitých členských štátov dodatočne k programom pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (paralelnosť)?

dd)    by mohlo spôsobiť neúčinnosť limitov a podmienok programov pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (obchádzanie)?

b)    Je rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions nezlučiteľné so zákazom menového financovania rozpočtov, ktorý je zakotvený v článku 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Bráni zlučiteľnosti s článkom 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie najmä to, že rozhodnutie Rady guvernérov ECB zo 6. septembra 2012

aa)    nestanovuje žiadne kvantitatívne obmedzenie nákupu štátnych dlhopisov (objem)?

bb)    nestanovuje žiaden časový odstup medzi emisiou štátnych dlhopisov na primárnom trhu a ich nákupom Európskym systémom centrálnych bánk na sekundárnom trhu (tvorba trhových cien)?

cc)    umožňuje, aby sa všetky odkúpené štátne dlhopisy držali až do ich splatnosti (zásah do trhovej logiky)?

dd)    neobsahuje žiadne špecifické požiadavky týkajúce sa bonity štátnych dlhopisov, ktoré sa majú odkupovať (riziko neplnenia)?

ee)    stanovuje, že s Európskym systémom centrálnych bánk sa bude zaobchádzať rovnako ako so súkromnými a inými vlastníkmi štátnych dlhopisov (odpustenie dlhov)?

2.    Subsidiárne, v prípade, že Súdny dvor nebude považovať rozhodnutie Rady guvernérov zo 6. septembra 2012 o Technical features of Outright Monetary Transactions za akt inštitúcie Európskej únie, a preto za spôsobilý predmet návrhu podľa článku 267 prvého odseku písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

a)    Majú sa články 119 a 127 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj články 17 až 24 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky vykladať v tom zmysle, že umožňujú Eurosystému, alternatívne alebo kumulatívne,

aa)    podmieniť nákup štátnych dlhopisov existenciou a dodržiavaním hospodársko-politických programov pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (podmienenosť)?

bb)    nakupovať štátne dlhopisy len určitých členských štátov (selektívnosť)?

cc)    nakupovať štátne dlhopisy určitých členských štátov dodatočne k programom pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (paralelnosť)?

dd)    spôsobiť neúčinnosť limitov a podmienok programov pomoci Európskeho nástroja finančnej stability alebo Európskeho mechanizmu pre stabilitu (obchádzanie)?

b)    Má sa článok 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať, vzhľadom na zákaz menového financovania rozpočtov, v tom zmysle, že umožňuje Eurosystému, alternatívne alebo kumulatívne,

aa)    nakupovať štátne dlhopisy bez kvantitatívneho obmedzenia (objem)?

bb)    nakupovať štátne dlhopisy bez povinného minimálneho časového odstupu od ich emisie na primárnom trhu (tvorba trhových cien)?

cc)    držať všetky odkúpené štátne dlhopisy až do ich splatnosti (zásah do trhovej logiky)?

dd)    odkupovať štátne dlhopisy bez minimálnych požiadaviek týkajúcich sa ich bonity (riziko neplnenia)?

ee)    akceptovať rovnaké zaobchádzanie s Európskym systémom centrálnych bánk ako so súkromnými a inými vlastníkmi štátnych dlhopisov (odpustenie dlhov)?

ff)    ovplyvňovať tvorbu cien vyjadrením zámeru kúpy alebo iným spôsobom, ktorý sa uskutoční v časovej súvislosti s emisiou štátnych dlhopisov členských štátov eurozóny (povzbudzovanie na prvú kúpu)?