Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juni 2012 – Schenker mod Lan Airlines SA og Lan Cargo SA m.fl.

(Sag C-600/11 P(I))

»Appel – intervention – interesse i afgørelsen af tvisten«

Retslig procedure – intervention – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – interesse i afgørelsen af tvisten – begreb – krav om en direkte og aktuel interesse – tvist vedrørende lovligheden af en kommissionsafgørelse, der fastslår et kartel og pålægger en bøde – ingen direkte interesse for kunderne hos de virksomheder, der deltager i kartellet – kunde, der kan kræve erstatning for de skader, som kartellet har forvoldt – kunde, der har indgivet en anmodning om indsigt i dokumenterne i den administrative procedure vedrørende kartellet – uden relevans (art. 101 TEUF; statutten for Domstolen, art. 40, stk. 2; Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001) (jf. præmis 10, 12-16 og 23-25)

Angående

Appel af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 25. oktober 2011 i sag T-40/11, Lan Airlines SA og Lan Cargo SA mod Kommissionen, hvorved Retten afslog en anmodning om intervention fra Schenker AG – interesse i afgørelsen af tvisten – tvist vedrørende en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse K(2010) 7694 endelig af 9. november 2010 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen og artikel 8 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om lufttransport (sag COMP/39.258 – Luftfragt).

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Schenker AG betaler sagens omkostninger.