Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 8.6.2012 – Schenker vastaan Lan Airlines ym.

(asia C‑600/11 P(I))

Muutoksenhaku – Väliintulo – Intressi asian ratkaisemiseen

Lainkäyttömenettely – Väliintulo – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Intressi asian ratkaisemiseen – Käsite – Välitöntä ja olemassa olevaa intressiä koskeva edellytys – Sellaisen komission päätöksen, jossa todetaan kartelli ja määrätään sakko, laillisuutta koskeva riita-asia – Kartelliin osallistuneiden yritysten asiakkailla ei ole välitöntä intressiä – Asiakas, joka voi vaatia kartellin aiheuttamien vahinkojen korvaamista – Asiakas, joka on pyytänyt saada tutustua kartellia koskevan hallinnollisen menettelyn asiakirjoihin – Asiaan vaikuttamattomuus (SEUT 101 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan toinen kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1049/2001) (ks. 10, 12–16 ja 23–25 kohta)

Aihe

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T‑40/11, Lan Airlines ja Lan Cargo vastaan komissio, 25.10.2011 antamasta tuomiosta, jolla se hylkäsi Schenker AG:n väliintulovaatimukset – Intressi asian ratkaisemiseen – Asia, jossa vaaditaan SEUT 101 artiklan, ETA-sopimuksen 53 artiklan ja lentoliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen 8 artiklan soveltamismenettelystä (asia COMP/39258 – Lentorahti) 9.11.2010 tehdyn komission päätöksen K(2010) 7694 lopullinen kumoamista

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Schenker AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.