Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

2012 m. birželio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis
Schenker prieš Lan Airlines SA ir kt.

(Byla C‑600/11 P(I))

„Apeliacinis skundas – Įstojimas į bylą – Suinteresuotumas ginčo išsprendimu“

Teismo procesas – Įstojimas į bylą – Priimtinumo sąlygos – Suinteresuotumas ginčo išsprendimu – Sąvoka – Tiesioginio ir aktualaus suinteresuotumo reikalavimas – Byla dėl Komisijos sprendimo, kuriuo pripažįstamas kartelis ir skiriama bauda, teisėtumo – Kartelyje dalyvaujančių įmonių klientų tiesioginio suinteresuotumo nebuvimas – Klientas, galintis reikalauti atlyginti kartelio padarytą žalą – Klientas, pateikęs prašymą leisti susipažinti su karteliu susijusios administracinės procedūros dokumentais – Nereikšmingumas (SESV 101 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio antra pastraipa; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1049/2001) (žr. 10, 12–16, 23–25 punktus)

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) nutarties Lan Airlines SA ir Lan Cargo SA prieš Komisiją (T‑40/11), kuria šis teismas atmetė Schenker AG prašymą įstoti į bylą – Suinteresuotumas ginčo išsprendimu – Byla dėl prašymo panaikinti 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimą C(2010) 7694 galutinis dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio, EEE susitarimo 53 straipsnio ir Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sutarties dėl oro transporto 8 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/39258 – Krovininis oro transportas).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Schenker AG bylinėjimosi išlaidas.