Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

Tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 8. jūnija rīkojums –

Schenker/Lan Airlines SA un Lan Cargo SA u.c.

(lieta C‑600/11 P(I))

Apelācija – Iestāšanās lietā – Ieinteresētība strīda atrisināšanā

Tiesvedība – Iestāšanās lietā – Pieņemamības nosacījumi – Ieinteresētība strīda atrisināšanā – Jēdziens – Tiešas un pastāvošas intereses prasība – Strīds par Komisijas lēmuma, ar kuru ir konstatēta aizliegta vienošanās un uzlikts naudas sods, likumību – Uzņēmumu, kas piedalās aizliegtās vienošanās īstenošanā, klientu tiešas intereses neesamība – Klients, kas var prasīt atlīdzināt ar aizliegto vienošanos nodarītos zaudējumus – Klients, kas ir iesniedzis pieteikumu par piekļuvi ar aizliegtu vienošanos saistītās administratīvās procedūras dokumentiem – Neatbilstība (LESD 101. pants; Tiesas statūtu 40. panta otrā daļa; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1049/2001) (sal. ar 10., 12.–16. un 23.–25. punktu)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2011. gada 25. oktobra rīkojumu lietā T‑40/11 Lan Airlines un Lan Cargo/Komisija, ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja Schenker AG pieteikumu par iestāšanos lietā – Interese par lietas risinājumu – Tiesvedība par prasību atcelt Komisijas 2010. gada 9. novembra Lēmumu C(2010) 7694, galīgā redakcija, par LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par gaisa transportu 8. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/39.258 – Kravu aviopārvadājumi)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Schenker AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.