Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 8 czerwca 2012 r. – Schenker przeciwko Lan Airlines i in.

(sprawa C‑600/11 P(I))

Odwołanie – Interwencja – Interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy

Postępowanie sądowe – Interwencja – Przesłanki dopuszczalności – Interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy – Pojęcie – Wymóg bezpośredniego i aktualnego interesu – Spór w przedmiocie zgodności z prawem decyzji Komisji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji i nakładającej grzywnę – Brak bezpośredniego interesu klientów przedsiębiorstw uczestniczących w kartelu – Klient mogący domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone przez kartel – Klient, który złożył wniosek o udzielenie dostępu do dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie kartelu – Brak znaczenia dla sprawy (art. 101 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 40 akapit drugi; rozporządzenie nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) (por. pkt 10, 12–16, 23–25)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie T‑40/11 Lan Airlines i Lan Cargo przeciwko Komisji, w którym Sąd odrzucił wniosek o przystąpienie Schenker AG do sprawy w charakterze interwenienta – Interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy – Spór dotyczący skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 7694 wersja ostateczna z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE, art. 53 porozumienia EOG i art. 8 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (sprawa COMP/39258 – Lotniczy przewóz towarów)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Schenker AG zostaje obciążona kosztami postępowania.