Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. júna 2012 – Schenker/Lan Airlines a i.

[vec C‑600/11 P(I)]

„Odvolanie – Vedľajšie účastníctvo – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci“

Súdne konanie – Vedľajšie účastníctvo – Podmienky prípustnosti – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Pojem – Požiadavka priameho a bezprostredného záujmu – Spor týkajúci sa zákonnosti rozhodnutia Komisie, ktorým sa konštatuje kartel a ukladá sa pokuta – Nedostatok priameho záujmu klientov podnikov, ktorí sa zúčastnili na karteli – Klient, ktorý žiada o náhradu škody spôsobenej kartelom – Klient, ktorý podal žiadosť o prístup k dokumentom správneho konania týkajúceho sa kartelu – Nedostatok relevantnosti (článok 101 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001) (pozri body 10, 12 – 16, 23 – 25)

Predmet

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 25. októbra 2011, Lan Airlines a Lan Cargo/Komisia (T‑40/11), ktorým Všeobecný súd zamietol návrh spoločnosti Schenker AG na vstup vedľajšieho účastníka do konania – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Spor týkajúci sa návrhu na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2010) 7694 v konečnom znení z 9. novembra 2010 týkajúceho sa konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (vec COMP/39.258 – Nákladná letecká doprava)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Schenker AG je povinná nahradiť trovy konania.