Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 juni 2012 –
Schenker mot Lan Airlines SA och Lan Cargo SA och kommissionen

(mål C‑600/11 P(I))

”Överklagande – Intervention – Intresse av utgången av tvisten”

Domstolsförfarande – Intervention – Sakprövningsförutsättningar – Intresse av utgången av tvisten – Begrepp – Krav på att det föreligger ett direkt och aktuellt intresse – Tvist huruvida ett beslut i vilket kommissionen har konstaterat en konkurrensbegränsande samverkan och ålagt böter är lagenligt – Kunder hos de företag som deltagit i den konkurrensbegränsande samverkan saknar direkt intresse av utgången av tvisten – Kund som kan yrka ersättning för den skada som den konkurrensbegränsande samverkan har vållat – Kund som begärt att få ta del av handlingarna i konkurrensärendet – Saknar relevans (Artikel 101 FEUF; domstolens stadga, artikel 40 andra stycket; Europarlamentets och rådets förordning nr 1049/2001) (se punkterna 10, 12−16 och 23−25)

Saken

Överklagande av tribunalens beslut (sjätte avdelningen) av den 25 oktober 2011 i mål T-40/11, Lan Airlines och Lan Cargo mot kommissionen, om avslag på Schenker AG:s interventionsansökan − Intresse av utgången av tvisten − Tvist som rör ett yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2010) 7694 slutlig av den 9 november 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES‑avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (ärende COMP/39258 – Flygfrakt).

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Schenker AG ska ersätta rättegångskostnaderna.