Language of document : ECLI:EU:F:2012:180

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

11. detsember 2012

Kohtuasi F‑122/10

Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Ülekandmise ettepaneku tagasivõtmine – Akt, mis ei anna subjektiivseid õigusi või teisi sarnaseid eeliseid

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega G. Cocchi ja N. Falcione paluvad esiteks tühistada otsused, millega Euroopa Komisjon võttis tagasi ettepanekud, mille ta tegi siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmise taotluste tulemusel, ning teiseks mõista komisjonilt nende kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Tühistada komisjoni otsused. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik hagejate kohtukuludest. Jätta kaks kolmandikku viimaste kohtukuludest nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Pension – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu skeemi – Liikmesriikide ja asjaomase institutsiooni kohustused – Ulatus – Institutsiooni kohustus maksta ametnikule välja siseriiklikus skeemis omandatud õiguste kogumaksumus – Puudumine

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 2)

2.      Ametnike hagid – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste liidu skeemi ülekandmise ettepanek – Hõlmamine – Ettepaneku tagasivõtmine enne, kui ametnik andis oma nõusoleku – Isikut kahjustava meetme puudumine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 90; VIII lisa artikli 11 lõige 2)

3.      Ametnikud – Administratsiooni aktid – Tühistamine – Õigusvastased aktid – Tingimused – Mõistliku aja ja õiguspärase ootuse põhimõtte järgimine – Võimatus tugineda õiguspärasele ootusele ilmselgelt õigusvastase akti kehtima jätmiseks – Erand – Institutsiooni tegevus, mis tekitab arusaama, et akt on õiguspärane

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 2)

4.      Kohtumenetlus – Sisuline kontrollimine enne vastuvõetavuse kontrollimist – Lubatavus

1.      Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 sätetest nähtub, et kui ametnik esitab nende sätete alusel pensioniõiguste ülekandmise taotluse ning kui see taotlus vastab nimetatud artiklis ette nähtud tingimustele, siis peab kõigepealt selle pensioniskeemi haldamise eest vastutav asutus, mille raames on ametnik varem pensioniõigused omandanud, ja seejärel institutsioon, kellele ametnik on oma pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitas, järjestikku esiteks arvutama ametniku omandatud pensioniõiguste kogumaksumuse summa ning teiseks esitama ametnikule ettepaneku pensioniõiguste võimalikust ülekandmisest tuleneva täiendava pensioniõigusliku staaži aastate arvu kohta.

Siiski ei luba ei see säte ega ükski õigusakt või põhimõte institutsioonidel saada siseriiklikest pensioniskeemidest nende pensioniõiguste kogumaksumust, mille ametnik omandas pärast institutsioonidesse teenistusse asumist ja maksta sellele ametnikule välja see kogumaksumus, mida ei saa võtta arvesse personalieeskirjades ette nähtud pensioniskeemi pensioniõiguslik staaži arvutamisel.

(vt punktid 36 ja 69)

2.      Institutsiooni poolt ametnikule tehtud ettepaneku pensioniõiguste võimalikust ülekandmisest tuleneva täiendava pensioniõigusliku staaži aastate arvu kohta on ametnikku kahjustav akt.

Seevastu seni, kuni ametnik ei ole andnud nõusolekut talle institutsiooni tehtud ettepanekule, ei anna see ettepanek talle subjektiivseid õigusi ega sarnast eelist. Sellisel juhul on institutsioonil õigus võtta see ettepanek tähtajatult tagasi, kuna selline tagasivõtmine ei ole ametnikku kahjustav akt. Nimelt on ametnikule personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikega 2 antud õiguse kanda üle enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste kogumaksumus eesmärk anda talle õigus, mille kasutamine sõltub vaid tema enda tahtest.

Siiski alates kuupäevast, mil ametnik annab ettepanekule oma nõusoleku, on institutsioon andnud asjaomasele isikule subjektiivsed õigused, mistõttu tuleb selle ettepaneku tagasivõtmist tingimata pidada ametnikku kahjustavaks.

(vt punktid 37 ja 41–43)

Viide:

Euroopa Kohus: 20. oktoober 1981, kohtuasi 137/80: komisjon vs. Belgia (punkt 13).

3.      Juhul kui subjektiivseid õigusi või sarnaseid eeliseid andvad aktid on õigusvastased, on need vastu võtnud institutsioonil põhimõtteliselt õigus need mõistliku aja jooksul tagasiulatuvat kehtetuks tunnistada. Siiski võib see õigus olla piiratud vajaduse tõttu kaitsta õiguspärast ootust, mis on aktide adressaatidel, kes võis loota aktide õiguspärasusele. Sellisel juhul ei saa neid akte isegi mõistliku aja jooksul tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada. Siiski ei saa ametnik tugineda õiguskindluse põhimõttele sellise akti kehtetuks tunnistamisel, mille vastuvõtmiseks puudub õiguslik alus.

Siiski rikub sellise õigusvastase ettepaneku tagasivõtmine, millega määrati pensioniõiguste ülekandmise taotluse tulemusel kindlaks pensioniõiguslik staaž ligikaudse arvutusel põhjal, mille tegi institutsioon, kes jättis märkimata, et see ei ole lõplik, õiguspärase ootuse põhimõtet, kui akti adressaat ei ole jurist, kes on kursis sellekohaste personalieeskirjade sätetega, ning kui toimepandud rikkumine ei ole ilmne, mistõttu asjaomane isik võis loota, akt on õiguspärane.

(vt punktid 53, 56–59, 67 ja 74)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 27. september 2006, kohtuasi T‑416/04: Kontouli vs. nõukogu (punkt 161).

Euroopa Liidu Üldkohus: 12. mai 2010, kohtuasi T‑491/08 P: Bui Van vs. komisjon (punkt 44).

4.      Liidu kohus võib hinnata, kas korrakohase õigusemõistmise huvides tuleb hagi igal juhul jätta sisuliselt rahuldamata, ilma et oleks vaja teha otsus selle vastuvõetavuse kohta.

(vt punkt 66)

Viide:

Euroopa Kohus: 26. veebruar 2002, kohtuasi C‑23/00 P: nõukogu vs. Boehringer (punktid 51 ja 52).