Language of document : ECLI:EU:F:2012:180

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑122/10

Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläke – Kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen – Siirtoa koskevan ehdotuksen peruuttaminen – Toimi, jolla ei ole annettu subjektiivisia oikeuksia tai muita vastaavia etuja

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätökset, joilla Euroopan komissio peruutti kantajien kansallisessa eläkejärjestelmässä saavuttamien eläkeoikeuksien siirtoa koskevan pyynnön perusteella tekemät ehdotuksensa, sekä velvoittamaan komission maksamaan heille vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Komission päätökset kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa kantajien oikeudenkäyntikuluista. Kantajat vastaavat kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirto unionin järjestelmään – Jäsenvaltioiden ja asianomaisen toimielimen velvollisuudet – Ulottuvuus – Toimielimellä ei ole velvollisuutta maksaa virkamiehelle kansallisessa järjestelmässä saavutettuja oikeuksia vastaavaa pääomaa

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

2.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtoa unionin järjestelmään koskeva ehdotus kuuluu käsitteeseen – Ehdotuksen peruuttaminen ennen kuin virkamies on hyväksynyt sen – Virkamiehelle vastaista toimea ei ole

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Hallinnon toimet – Peruuttaminen – Lainvastaiset toimet – Edellytykset – Kohtuullisen ajan ja luottamuksensuojan periaatteen noudattaminen – Mahdottomuus vedota perusteltuun luottamukseen selvästi lainvastaisen toimen voimassa pitämiseen – Poikkeus – Toimielimen menettely, joka saa uskomaan toimen laillisuuteen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

4.      Tuomioistuinmenettely – Aineellisten perusteiden tutkiminen ennen tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkimista – Hyväksyttävyys

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan säännöksistä ilmenee, että kun virkamies pyytää kyseisten säännösten nojalla eläkeoikeuksiensa siirtoa ja kun tämä pyyntö täyttää tässä artiklassa asetetut edellytykset, sitä eläkejärjestelmää hallinnoiva laitos, jonka piirissä virkamies on aikaisemmin saavuttanut eläkeoikeuksia, on velvollinen laskemaan virkamiehen saavuttamia eläkeoikeuksia vastaavan pääoman määrän, minkä jälkeen toimielin, jolle hän on tehnyt eläkeoikeuksiensa siirtoa koskevan pyynnön, on velvollinen antamaan virkamiehelle ehdotuksen, jossa on esitetty hänen eläkeoikeuksiensa mahdollisen siirtämisen vaikutus eläkkeeseen oikeuttavien lisäpalvelusvuosien tulokseen.

Tässä säännöksessä tai missään muussakaan säännöksessä tai periaatteessa ei kuitenkaan anneta toimielimille oikeutta vastaanottaa kansallisista eläkejärjestelmistä virkamiehen toimielinten palvelukseen tulon jälkeen saavuttamia eläkeoikeuksia vastaavaa pääomaa ja maksamaan tätä pääomaa, jota ei voida ottaa huomioon tämän virkamiehen palvelusvuosien hyväksymiseksi henkilöstösääntöjen mukaiseen eläkejärjestelmään.

(ks. 36 ja 69 kohta)

2.      Ehdotus, jossa toimielin esittää virkamiehelle tämän eläkeoikeuksien mahdollisen siirtämisen vaikutuksen eläkkeeseen oikeuttavien lisäpalvelusvuosien tulokseen, on tälle virkamiehelle vastainen toimi.

Niin kauan kuin virkamies ei ole antanut suostumustaan toimielimen hänelle tekemään ehdotukseen, tällainen ehdotus ei sen sijaan anna hänelle subjektiivista oikeutta tai vastaavaa etua. Tällaisessa tilanteessa toimielin voi peruuttaa tämän ehdotuksen ilman määräaikavaatimuksia, sillä tällainen peruuttaminen ei ole virkamiehelle vastainen toimi. Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdassa virkamiehelle annetulla mahdollisuudella siirtää tämän ennen unionin palvelukseen tuloa saavuttamia eläkeoikeuksia vastaava pääoma on tarkoitus antaa hänelle oikeus, jonka käyttäminen riippuu ainoastaan hänen omasta valinnastaan.

Kuitenkin siitä päivästä lähtien, jona virkamies ilmoittaa hyväksyvänsä ehdotuksen, toimielin antaa asianomaiselle virkamiehelle subjektiivisia oikeuksia, minkä vuoksi tämän ehdotuksen peruuttamista on välttämättä tarkasteltava tälle virkamiehelle vastaisena toimena.

(ks. 37 ja 41–43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 137/80, komissio v. Belgia, 20.10.1981, 13 kohta

3.      Kun toimet, joilla on annettu subjektiivisia oikeuksia tai vastaavia etuja, ovat lainvastaisia, toimet antaneella toimielimellä on lähtökohtaisesti oikeus peruuttaa ne taannehtivasti kohtuullisessa ajassa. Tätä viimeksi mainittua oikeutta voi kuitenkin rajoittaa tarve kunnioittaa niiden edunsaajien perusteltua luottamusta, jotka ovat voineet luottaa näiden toimien laillisuuteen. Tässä tapauksessa tällaisia toimia ei voida peruuttaa taannehtivasti edes kohtuullisessa ajassa. Virkamies ei voi kuitenkaan vedota luottamuksensuojan periaatteeseen riitauttaakseen ilman mitään oikeusperustaa annetun toimen peruuttamisen.

Kun toimielin on peruuttanut eläkeoikeuksien siirtoa koskevan pyynnön seurauksena tekemänsä eläkkeeseen oikeuttavien palvelusvuosien vahvistamista koskevan lainvastaisen ehdotuksen, jossa se on laskenut summittaisesti eläkkeeseen oikeuttavat palvelusvuodet ilmoittamatta, että laskelmat eivät ole lopullisia, tämän ehdotuksen peruuttaminen on luottamuksensuojan periaatteen vastaista, jos toimen vastaanottaja ei ole asiaa koskeviin henkilöstösääntöihin perehtynyt lakimies ja jos lainvastaisuus ei ole ilmeistä, minkä vuoksi asianomainen henkilö saattoi luottaa toimen näennäiseen laillisuuteen.

(ks. 53, 56–59, 67 ja 74 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑416/04, Kontouli v. neuvosto, 27.9.2006, 161 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑491/08 P, Bui Van v. komissio, 12.5.2010, 44 kohta

4.      Unionin tuomioistuimet voivat arvioida, onko kanne hyvän oikeudenhoidon vuoksi joka tapauksessa hylättävä, ilman että on tarpeen lausua sen tutkittavaksi ottamisesta.

(ks. 66 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑23/00 P, neuvosto v. Boehringer, 26.2.2002, 51 ja 52 kohta