Language of document : ECLI:EU:F:2012:180

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑122/10

Giorgio Cocchi ir Nicola Falcione

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensija – Pagal nacionalinę pensijų sistemą įgytų teisių į pensiją perkėlimas – Pasiūlymo perkelti atšaukimas – Aktas, kuriuo nesuteiktos subjektinės teisės arba kitos panašios lengvatos“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo G. Cocchi ir N. Falcione prašo, pirma, panaikinti sprendimus, kuriais Europos Komisija atšaukė savo pasiūlymus, pateiktus remiantis jų prašymais perkelti pagal nacionalinę pensijų sistemą įgytas teises į pensiją, ir, antra, priteisti iš Komisijos sumokėti jiems nuostolius.

Sprendimas: Panaikinti Komisijos sprendimus. Atmesti likusią ieškinio dalį. Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir trečdalį ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovai padengia du trečdalius savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos iki įsidarbinant Sąjungos tarnyboje – Perkėlimas į Sąjungos sistemą – Valstybių narių ir atitinkamos institucijos pareigos – Institucijos pareiga sumokėti pareigūnui teisių į pensiją kapitalo vertę, kuri atitinka pagal nacionalinę pensijų sistemą įgytas teises į pensiją – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnų ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas perkelti į Sąjungos sistemą iki pradedant dirbti Sąjungoje įgytas teises į pensiją – Įtraukimas – Pareigūno dar nepriimto pasiūlymo atšaukimas – Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai, VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Administracijos aktai – Atšaukimas – Neteisėti aktai – Sąlygos – Protingo termino ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo laikymasis – Negalėjimas reikalauti teisėtų lūkesčių išlaikant akivaizdžiai neteisėtą aktą – Išimtis – Institucijos elgesys, suponuojantis akto teisėtumą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

4.      Teismo procesas – Nagrinėjimas iš esmės prieš priimtinumo nagrinėjimą – Leistinumas

1.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies matyti, kad kai pareigūnas pateikia prašymą perkelti teises į pensiją pagal šias nuostatas ir kai šis prašymas atitinka šiame straipsnyje numatytas sąlygas, pensijų sistemos, pagal kurią pareigūnas anksčiau įgijo teises į pensiją, administratorius, paskui institucija, kuriai jis pateikė prašymą perkelti jo teises į pensiją, turi laipsniškai, pirma, apskaičiuoti teisių į pensiją kapitalo vertę, atitinkančią pareigūno įgytas teises į pensiją, antra, pateikti jam pasiūlymą, kuriame nurodomas papildomų pensinių įmokų, susidarančių dėl galimo perkėlimo, dydis.

Tačiau nei šia nuostata, nei kokiu nors kitu tekstu ar principu neleidžiama institucijoms iš nacionalinių pensijų sistemų gauti teisių į pensiją kapitalo vertės, atitinkančios teises į pensiją, kurias pareigūnas būtų gavęs po įsidarbinimo institucijose, ir pervesti šią teisių į pensiją kapitalo vertę, į kurią negalima atsižvelgti nustatant įmokas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytą pensijų sistemą, šiam pareigūnui.

(žr. 36 ir 69 punktus)

2.      Pasiūlymas, kuriame institucija nurodo pareigūnui papildomų pensinių įmokų, susidarančių dėl galimo šių teisių į pensiją perkėlimo, dydį, yra jo nenaudai priimtas aktas.

Tačiau, kol pareigūnas nesutiko su institucijos jam pateiktu pasiūlymu, toks pasiūlymas nesuteikia jam nei subjektinės teisės, nei panašios lengvatos. Darant tokią prielaidą, institucija gali atšaukti šį pasiūlymą nesilaikydama termino, nes toks atšaukimas nėra pareigūno nenaudai priimtas aktas. Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalyje pareigūnui suteiktos galimybės perkelti sumą, atitinkančią iki įsidarbinant Sąjungos tarnyboje, tikslas yra suteikti jam teisę, kurios naudojimasis priklauso nuo jo paties pasirinkimo.

Tačiau nuo dienos, kai pareigūnas išreiškia savo sutikimą priimti pasiūlymą, institucija suteikia suinteresuotajam asmeniui subjektines teises, todėl kai šis pasiūlymas atsiimamas, tai būtinai reikia analizuoti kaip jo nenaudai priimtą aktą.

(žr. 37 ir 41–43 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. spalio 20 d. Sprendimo Komisija prieš Belgiją, 137/80, 13 punktas.

3.      Jeigu aktai, kuriais suteiktos subjektinės teisės arba panašios lengvatos, yra neteisėti, juos priėmusi institucija iš principo turi teisę juos atšaukti per protingą terminą atgaline data. Tačiau ši teisė turi būti apribojama būtinybe gerbti aktų gavėjų, kurie gali pasikliauti jų teisėtumu, teisėtus lūkesčius. Šiuo atveju tokie aktai net per protingą terminą negali būti atšaukiami atgaline data. Tačiau pareigūnas negali remtis teisėtų lūkesčių principu ginčydamas be jokio teisinio pagrindo priimtą aktą.

Neteisėtas pasiūlymas, kuriame pateikus prašymą pervesti teises į pensiją nustatytos pensinės įmokos, apytiksliai apskaičiuotos institucijos, kuri nenurodė, kad jos nėra galutinės, atšaukiamas nesilaikant teisėtų lūkesčių principo, jeigu asmuo, kuriam skirtas šis aktas, nėra teisininkas, žinantis Pareigūnų tarnybos nuostatų normas šioje srityje, ir neteisėtumas nėra akivaizdus, todėl suinteresuotasis asmuo galėjo kliautis tuo, kad aktas atrodė teisėtas.

(žr. 53, 56–59, 67 ir 74 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Kontouli prieš Tarybą, T‑416/04, 161 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. gegužės 12 d. Sprendimo Bui Van prieš Komisiją, T‑491/08 P, 44 punktas.

4.      Sąjungos teismas gali vertinti, ar gero teisingumo vykdymo sumetimais ieškinys turi būti bet kuriuo atveju atmestas iš esmės, nesant reikalo spręsti dėl jo priimtinumo.

(žr. 66 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2002 m. vasario 26 d. Sprendimo Taryba prieš Boehringer, C‑23/00 P, 51 ir 52 punktai.