Language of document : ECLI:EU:F:2012:180

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 11. decembra 2012

Vec F‑122/10

Giorgio Cocchi a Nicola Falcione

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodok – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom systéme dôchodkového zabezpečenia – Späťvzatie návrhu na prevod – Akt, ktorým sa nepriznali subjektívne práva ani iné podobné výhody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Cocchi a N. Falcione navrhujú jednak zrušiť rozhodnutia, ktorými Európska komisia vzala späť svoje návrhy vykonané v nadväznosti na ich žiadosť o prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom systéme dôchodkového zabezpečenia, a jednak zaviazať Komisiu zaplatiť im náhradu škody

Rozhodnutie: Rozhodnutia Komisie sa zrušujú. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania, ktoré vynaložili žalobcovia. Žalobcovia znášajú dve tretiny svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Únie – Prevod do systému Únie – Povinnosti členských štátov a dotknutej inštitúcie – Rozsah – Povinnosť inštitúcie zaplatiť úradníkovi kapitálovú hodnotu zodpovedajúcu právam nadobudnutým v rámci vnútroštátneho systému – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2)

2.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Únie do systému Únie – Začlenenie – Späťvzatie návrhu pred jeho prijatím úradníkom – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 90; príloha VIII, článok 11 ods. 2)

3.      Úradníci – Akty administratívy – Späťvzatie – Protiprávne akty – Podmienky – Dodržanie primeranej lehoty a zásady ochrany legitímnej dôvery – Nemožnosť domáhať sa legitímnej dôvery pri zachovaní zjavne protiprávneho aktu – Námietka – Správanie inštitúcie vzbudzujúce dôveru v zákonnosť aktu

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2)

4.      Súdne konanie – Preskúmanie veci samej pred preskúmaním prípustnosti – Prípustnosť

1.      Z ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku vyplýva, že ak úradník predloží žiadosť o prevod jeho práv na dôchodok na základe týchto ustanovení a ak táto žiadosť spĺňa podmienky stanovené v tomto článku, organizácia spravujúca dôchodkový systém, v ktorej úradník predtým nadobudol práva na dôchodok, a potom inštitúcia, ktorej predložil žiadosť o prevod jeho práv na dôchodok, sú jedna po druhej povinné vypočítať kapitálovú hodnotu zodpovedajúcu právam, ktoré úradník nadobudol, pokiaľ ide o prvú, a predložiť mu návrh oznamujúci výsledok dodatočných odpracovaných rokov na účely dôchodku, ktoré vygeneruje prípadný prevod, pokiaľ ide o druhú.

Ani toto ustanovenie, ani nijaký iný text alebo zásada však neoprávňujú inštitúcie získať z vnútroštátnych systémov dôchodkového zabezpečenia kapitálovú hodnotu zodpovedajúcu právam na dôchodok, ktorú by úradník nadobudol po nástupe do služieb v inštitúciách, a vyplatiť danému úradníkovi túto kapitálovú hodnotu, ktorá nemôže byť zohľadnená na účely uznania odpracovaných rokov v systéme dôchodkového zabezpečenia stanovenom služobným poriadkom.

(pozri body 36 a 69)

2.      Návrh, ktorým inštitúcia oznámi úradníkovi výsledok dodatočných odpracovaných rokov na účely dôchodku, ktoré vygeneruje prípadný prevod jeho práv na dôchodok, predstavuje akt spôsobujúci mu ujmu.

Naproti tomu dovtedy, pokým úradník neodsúhlasí návrh, ktorý mu inštitúcia predložila, tento návrh mu nepriznáva ani subjektívne právo, ani podobnú výhodu. V takom prípade je inštitúcia oprávnená tento návrh vziať späť bez časového obmedzenia, pričom takéto späťvzatie nebude predstavovať akt spôsobujúci úradníkovi ujmu. Možnosť priznaná úradníkovi článkom 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku previesť kapitálovú hodnotu zodpovedajúcu právam na dôchodok, ktoré nadobudol pred svojím nástupom do služieb Únie, má za cieľ poskytnúť mu právo, ktorého výkon závisí iba od jeho vlastnej voľby.

Avšak od okamihu, keď úradník vyjadrí svoj súhlas s návrhom, inštitúcia priznáva dotknutej osobe subjektívne práva, a teda späťvzatie tohto návrhu sa musí nevyhnutne posúdiť ako akt, ktorý mu spôsobuje ujmu.

(pozri body 37 a 41 – 43)

Odkaz:

Súdny dvor: 20. októbra 1981, Komisia/Belgicko, 137/80, bod 13

3.      Pokiaľ sú akty, ktorými sa priznali subjektívne práva alebo podobné výhody, protiprávne, inštitúcia, ktorá ich prijala, je v zásade oprávnená vziať ich späť v primeranej lehote so spätným účinkom. Toto právo však môže byť obmedzené potrebou dodržať legitímnu dôveru príjemcov aktov, ktorí sa mohli spoliehať na zákonnosť týchto aktov. Vtedy takéto akty nemôžu byť predmetom späťvzatia so spätným účinkom ani v primeranej lehote. Úradník sa však nemôže domáhať zásady legitímnej dôvery na účely spochybnenia späťvzatia aktu prijatého bez akéhokoľvek právneho základu.

Späťvzatie protiprávneho návrhu o určení odpracovaných rokov na účely dôchodku v nadväznosti na žiadosť o prevod práv na dôchodok približne vypočítaných inštitúciou, ktorá opomenula uviesť, že ich povaha nie je konečná, však porušuje zásadu legitímnej dôvery, ak adresát aktu nie je právnik oboznámený s pravidlami služobného poriadku v tejto oblasti a ak spôsobená protiprávnosť nie je zjavná, a teda dotknutá osoba sa mohla spoliehať na zdanlivú zákonnosť aktu.

(pozri body 53, 56 – 59, 67 a 74)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 27. septembra 2006, Kontouli/Rada, T‑416/04, bod 161

Všeobecný súd: 12. mája 2010, Bui Van/Komisia, T‑491/08 P, bod 44

4.      Súd Únie môže posúdiť, či v záujme riadneho výkonu spravodlivosti musí byť žaloba v každom prípade zamietnutá vo veci samej bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o jej prípustnosti.

(pozri bod 66)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. februára 2002, Rada/Bohringer, C‑23/00 P, body 51 a 52