Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

12. prosince 2012

Věc F‑70/11

Giorgio Lebedef

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocený rok 2008 – Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu zastupování zaměstnanců v odborech – Hodnotící posudek, jenž se týká úloh vykonávaných v útvaru, k němuž byl úředník přidělen – Konzultace se skupinou ad hoc – Jmenování podle služebního řádu – Jmenování v rámci odborů – Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se G. Lebedef domáhá zrušení hodnotícího posudku, jenž se týká úloh vykonávaných v útvaru, k němuž byl přidělen, vyhotovené za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zastupování – Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu funkce v odborech – Jmenování do funkce v odborech na polovinu zbývající doby – Přípustnost – Podmínky

2.      Úředníci – Hodnocení – Posudek – Posuzovací pravomoc hodnotitelů – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád, článek 43)

3.      Úředníci – Hodnocení – Posudek – Vypracování – Porušení procesních pravidel – Vliv na platnost hodnotícího posudku – Podmínky

(Služební řád, článek 43)

1.      Úředník uvolněný v rozsahu poloviny pracovní doby z výkonu funkce pro účely odborových činností nebo pro účely zastupování pracovníků může mimo jiné v rámci výkonu funkcí během poloviny zbývající pracovní doby využít jmenování do odborů, které mu umožní vykonávat odborové činnosti. Je nicméně nutné, aby jmenování odborovou nebo zaměstnaneckou organizací bylo jasně prokázáno.

Dále nemůže být cílem ani účinkem takového jmenování odborovou nebo statutární organizací faktická přeměna uvolnění z výkonu funkce pro účely odborových činností nebo pro účely zastupování zaměstnanců, na polovinu pracovní doby, v takové vynětí na celou pracovní dobu. Kdyby se připustilo, že úředník nebo zaměstnanec, který nebyl uvolněn k výkonu svých funkcí pro účely zastupování zaměstnanců, bude věnovat zastupování zaměstnanců téměř nebo dokonce celou svou pracovní dobu, takže by útvaru, k němuž byl přidělen, věnoval pouze malou nebo dokonce žádnou část pracovní doby, mělo by to za následek obejití systému zavedeného jednotlivými dohodami uzavřenými mezi Komisí a odborovými nebo zaměstnaneckými organizacemi, což by za okolností daného případu mohlo představovat zneužití práva.

(viz body 41 a 51)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 7. května 2008, Lebedef v. Komise, F‑36/07; 7. července 2009, Lebedef v. Komise, F‑39/08, bod 50 a citovaná judikatura

2.      Soudní přezkum obsahu hodnotících posudků prováděný unijním soudem je omezen na přezkum dodržení procesních pravidel, věcné správnosti skutkových zjištění, jakož i neexistence zjevně nesprávného posouzení či zneužití pravomoci. Soudu pro veřejnou službu nepřísluší, aby přezkoumával opodstatněnost hodnocení správy ohledně profesní způsobilosti úředníka, pokud zahrnuje komplexní hodnotící úsudky, které svou povahou samou nemohou být objektivně ověřeny.

(viz bod 58)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 29. září 2011, AJ v. Komise, F‑80/10, bod 32 a citovaná judikatura

3.      K tomu, aby mohlo porušení procesních pravidel představovat podstatnou vadu, která může způsobit neplatnost sporného hodnotícího posudku, je třeba, aby zpráva mohla mít v případě neexistence této vady jiný obsah.

(viz bod 63)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 9. března 1999, Hubert v. Komise, T‑212/97, bod 53 a citovaná judikatura