Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

12. detsember 2012

Kohtuasi F‑70/11

Giorgio Lebedef

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – 2008. aasta hindamine – Vabastus tegeleda pool tööajast ametiühingualase esindamisega – Ametniku teenistustalituses täidetud ülesandeid hõlmav hindamisaruanne – Konsulteerimine ad hoc hindamisrühmaga – Ametniku tööülesanded – Ametniku ametiühinguline tegevus – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega G. Lebedef palub tühistada hindamisaruande, mis hõlmab tema ametiülesannete täitmist tema teenistustalituses ajavahemikus 1. jaanuar–31. detsember 2008.

Otsus: Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Esindamine – Vabastus tegeleda pool tööajast ametiühingulise tegevusega – Ametiühinguline tegevus ülejäänud poolest tööajast – Lubatavus – Tingimused

2.      Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Hindajate kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirid

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

3.      Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Koostamine –Menetlusnormide rikkumine – Mõju hindamisaruande kehtivusele – Tingimused

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

1.      Ametnik, kellele on antud vabastus tegeleda pool tööajast ametiühingulise tegevuse või personali esindamisega, võib ka ülejäänud poolest tööajast teostatavate ametikohustuste raames olla ametiühingulise tegevuse võimaldamiseks ametiühingu poolt määratud. Siiski on vaja, et ametiühingute või kutseorganisatsioonide poolt määramine oleks selgelt tuvastatud.

Pealegi ei saa ei ametiühingulise tegevuse ega personalieeskirjade järgsete ametiülesannete eesmärk ega tagajärg olla see, et tegelikult muudetakse vabastus tegeleda pool tööajast ametiühingutegevuse või personali esindamisega vabastuseks, mis on kogu tööajaks. Kui nõustuda sellega, et ametnik või teenistuja, kes ei ole ametiülesannete täitmisest töötajate esindamiseks vabastatud, tegeleb töötajate esindamisega peaaegu kogu või kogu oma tööaja jooksul, nii et ta pühendab vaid vähe tööaega või üldse mitte oma teenistustalitusele, hoidutaks sellega kõrvale süsteemist, mis on kehtestatud komisjoni ning ametiühingute ja kutseorganisatsioonide vahel sõlmitud mitme kokkuleppega ning see võiks vastavalt konkreetse juhu asjaoludele tuua kaasa õiguste kuritarvitamise.

(vt punktid 41 ja 51)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 7. mai 2008, kohtuasi F‑36/07: Lebedef vs. komisjon; 7. juuli 2009, kohtuasi F‑39/08: Lebedef vs. komisjon (punkt 50 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Liidu kohtu kontroll hindamisaruannete sisu üle on piiratud menetluse nõuetekohasuse ja faktivigade kontrolli ning ilmsete hindamisvigade või võimu kuritarvitamise puudumise kontrolliga. Avaliku Teenistuse Kohtu ülesanne ei ole kontrollida ametniku kutseoskustele administratsiooni antud hinnangu põhjendatust, kui see sisaldab kompleksseid väärtusotsustusi, mida nende olemuse tõttu ei saa objektiivselt kontrollida.

(vt punkt 58)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 29. september 2011, kohtuasi F‑80/10: AJ vs. komisjon (punkt 32 ja seal viidatud kohtupraktika).

3.      Menetlusnormide rikkumine kujutab endast olulist rikkumist, mis võib vaidlusaluse hindamisaruande kehtivust mõjutada, üksnes siis, kui sellise rikkumise puudumisel oleks hindamisaruande sisu võinud olla teistsugune.

(vt punkt 63)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 9. märts 1999, kohtuasi T‑212/97: Hubert vs. komisjon (punkt 53 ja seal viidatud kohtupraktika).