Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2012. gada 12. decembrī

Lieta F‑70/11

Giorgio Lebedef

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – 2008. gada novērtējums – Atbrīvojums no pienākumu pildīšanas uz nepilnu slodzi, lai īstenotu pārstāvību arodbiedrībā – Novērtējuma ziņojums, kas attiecas uz funkcijām, kas veiktas dienestā, kurā persona strādā – Apspriešanās ar ad hoc grupu – Civildienesta noteikumos paredzēta iecelšana amatā – Arodbiedrības īstenota iecelšana amatā – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Priekšmets Prasība, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, ko piemēro EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru G. Lebedef lūdz atcelt novērtējuma ziņojumu, kas attiecas uz funkcijām, kas veiktas dienestā, kurā viņš strādā, par laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pārstāvība – Atbrīvojums no pienākumu pildīšanas uz nepilnu slodzi, lai īstenotu pārstāvību arodbiedrībā – Arodbiedrības īstenota iecelšana amatā atlikušajā pusē no darba laika – Pieļaujamība – Nosacījumi

2.      Ierēdņi – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Novērtētāju novērtējuma brīvība – Pārbaude tiesā –Ierobežojumi

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

3.      Ierēdņi – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Pieņemšana – Procesuālo noteikumu pārkāpums – Ietekme uz novērtējuma ziņojuma spēkā esamību – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

1.      Ierēdni, kurš atbrīvots no darba pienākumu pildīšanas uz pusi no darba laika, lai pārstāvētu arodbiedrību vai personālu, savu darba pienākumu veikšanas ietvaros atlikušajā otrajā darba laika daļā var izmantot arodbiedrības īstenotu iecelšanu amatā, kas viņam ļauj darboties arodbiedrībā. Tomēr ir nepieciešams, lai arodorganizācijas vai pilnvarotas profesionālas organizācijas īstenotā iecelšana amatā būtu skaidri noteikta.

Turklāt šādas arodbiedrības vai personālkomitejas īstenotas iecelšanas amatā mērķis vai ietekme nevar būt faktiski pārveidot atbrīvojumu no darba pienākumu pildīšanas uz nepilnu darba laiku, lai pārstāvētu arodbiedrību vai personālu, par šādu atbrīvojumu uz visu darba laiku. Pieņemot, ka ierēdnis vai darbinieks, kurš nav ticis atbrīvots no savu pienākumu pildīšanas, lai pārstāvētu personālu, personāla pārstāvēšanai izmanto gandrīz visu vai pat pilnībā visu sava darba laiku tā, ka darbam savā dienestā viņš velta tikai nedaudz, vai pat nevelta nemaz darba laika, tiktu apieta sistēma, kas izveidota saskaņā ar dažādiem nolīgumiem, ko noslēgusi Komisija un arodorganizācijas vai pilnvarotas profesionālas organizācijas, un atbilstoši konkrētās lietas apstākļiem tas varētu radīt tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.

(skat. 41. un 51. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2008. gada 7. maijs, T–36/07 Lebedef/Komisija; 2009. gada 7. jūlijs, F–39/08 Lebedef/Komisija, 50. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Novērtējuma ziņojumu satura pārbaude tiesā, ko veic Savienības tiesa, ir tikai par procedūras likumību, faktu saturisko pareizību, kā arī par to, vai nav pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā vai arī nav notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana. Civildienesta tiesas kompetencē nav pārbaudīt administrācijas veiktā ierēdņa profesionālo spēju novērtējuma pamatotību, ja tas ietver kompleksus spriedumus par atbilstību, kas pēc sava rakstura nav objektīvi pārbaudāmi.

(skat. 58. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2011. gada 29. septembris, F–80/10 AJ/Komisija, 32. punkts un tajā minētā judikatūra.

3.      Lai procesuālo normu pārkāpumu varētu atzīt par tādu, kas izraisa pietiekami būtisku pārkāpumu, kas var ietekmēt apstrīdētā novērtējuma ziņojuma spēkā esamību, nepieciešams, lai tā neesamības gadījumā šī ziņojuma saturs varētu būt savādāks.

(skat. 63. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 9. marts, T–212/97 Hubert/Komisija, 53. punkts un tajā minētā judikatūra.