Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 12. decembra 2012

Vec F‑70/11

Giorgio Lebedef

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie za rok 2008 – Oslobodenie v rozsahu polovice pracovného času na účely odborového zastupovania – Hodnotiaca správa zahŕňajúca úlohy vykonávané v útvare pridelenia – Konzultácia s ad hoc skupinou – Vymenovanie podľa služobného poriadku – Vymenovanie do odborovej funkcie – Žaloba zjavne bez právneho základu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Lebedef navrhuje zrušiť hodnotiacu správu zahŕňajúcu funkcie vykonávané v jeho služobnom zaradení vypracovanú za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008

Rozhodnutie: Žaloba za zamieta ako zjavne nedôvodná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Komisiou.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zastupovanie – Oslobodenie od výkonu funkcie v rozsahu polovice pracovného času na odborové účely – Vymenovanie do odborovej funkcie v rámci zostávajúcej polovice pracovného času – Prípustnosť – Podmienky

2.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Voľná úvaha hodnotiteľov – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

3.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Vypracovanie – Porušenie procesných pravidiel – Vplyv na platnosť hodnotiacej správy – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Úradník oslobodený od výkonu úloh v rozsahu polovice pracovného času na odborové účely alebo zastupovanie zamestnancov môže byť okrem iného v rámci výkonu úloh v rozsahu zostávajúcej polovice pracovného času vymenovaný do odborovej funkcie, čo mu umožní vykonávať odborové činnosti. Je však potrebné, aby vymenovanie odborovým zväzom alebo združením zamestnancov bolo jasne preukázané.

Cieľom ani účinkom takéhoto vymenovania do odborovej funkcie alebo vymenovania podľa služobného poriadku nemôže byť to, že sa oslobodenie od plnenia si úloh na účely odborových činností alebo zastupovania zamestnancov priznané v rozsahu polovice pracovného času zmení de facto na oslobodenie v rozsahu celého pracovného času. Ak by sa uznalo, že úradník alebo zamestnanec, ktorý nebol oslobodený od plnenia si úloh na účely zastupovania zamestnancov, sa zastupovaniu zamestnancov venuje takmer celý či úplne celý pracovný čas, takže práci vo svojom útvare pridelenia venuje len malú či nevenuje vôbec žiadnu časť pracovného času, malo by to za následok obchádzanie systému zavedeného rôznymi dohodami uzatvorenými medzi Komisiou a odborovými zväzmi alebo združeniami zamestnancov a v závislosti od okolností prípadu by to mohlo predstavovať zneužitie práva.

(pozri body 41 a 51)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 7. mája 2008, Lebedef/Komisia, F‑36/07; 7. júla 2009, Lebedef/Komisia, F‑39/08, bod 50 a tam citovaná judikatúra

2.      Súdne preskúmanie obsahu hodnotiacich správ vykonávané súdom Únie je obmedzené na preskúmanie riadneho priebehu konania, vecnej správnosti skutkového stavu, ako aj neexistencie zjavne nesprávneho posúdenia alebo zneužitia právomoci. Súdu pre verejnú službu neprináleží, aby preskúmaval dôvodnosť posúdenia profesionálnej spôsobilosti úradníka vykonaného administratívou, pokiaľ toto posúdenie obsahuje komplexné hodnotiace úsudky, ktoré svojou povahou nemôžu byť objektívne overené.

(pozri bod 58)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 29. septembra 2011, AJ/Komisia, F‑80/10, bod 32 a tam citovaná judikatúra

3.      Na to, aby porušenie procesných pravidiel mohlo predstavovať podstatnú nezrovnalosť spôsobilú spochybniť platnosť spornej hodnotiacej správy, je potrebné, aby v prípade, že by k takej nezrovnalosti nedošlo, mohla mať správa odlišný obsah.

(pozri bod 63)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. marca 1999, Hubert/Komisia, T‑212/97, bod 53 a tam citovaná judikatúra