Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 12. decembra 2012

Zadeva F‑70/11

Giorgio Lebedef

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevalno obdobje za leto 2008 – Oprostitev za polovični delovni čas zaradi sindikalnega zastopanja – Ocenjevalno poročilo, ki zajema naloge, opravljene na delovnem mestu, na katero je uradnik razporejen – Posvetovanje z ad hoc skupino – Imenovanje v skladu s Kadrovskimi predpisi – Sindikalno imenovanje – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero G. Lebedef predlaga razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila, ki zajema naloge, opravljene na delovnem mestu, na katero je razporejen, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Komisija.

Povzetek

1.      Uradniki – Zastopanje – Oprostitev opravljanja nalog za polovični delovni čas za sindikalne namene – Sindikalno imenovanje za preostali polovični delovni čas – Dopustnost – Pogoji

2.      Uradniki – Ocena – Ocenjevalno poročilo – Diskrecijska pravica ocenjevalcev – Sodni nadzor – Meje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

3.      Uradniki – Ocena – Ocenjevalno poročilo – Priprava – Kršitev postopkovnih pravil – Vpliv na veljavnost ocenjevalnega poročila – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

1.      Uradnik, oproščen opravljanja nalog za polovični delovni čas za sindikalne namene ali zastopanje osebja, je lahko poleg tega v okviru opravljanja nalog za preostali polovični delovni čas upravičen do sindikalnega imenovanja, ki mu omogoča opravljanje sindikalnih dejavnosti. Vseeno mora biti imenovanje s strani reprezentativne sindikalne ali poklicne organizacije jasno določeno.

Poleg tega niti cilj niti posledica takega sindikalnega imenovanja ali imenovanja v skladu s Kadrovskimi predpisi ne more biti, da se oprostitev opravljanja nalog za sindikalne namene ali zastopanje osebja, odobrena za polovični delovni čas, de facto spremeni v táko oprostitev za ves delovni čas. Strinjanje s tem, da uradnik ali uslužbenec, ki ni bil oproščen opravljanja nalog zaradi zastopanja uslužbencev, temu zastopanju nameni skoraj ves ali celo ves delovni čas, tako da delu v službi, v katero je razporejen, nameni le malo ali celo nič delovnega časa, pomeni, da se zaobide sistem, uveden z različnimi sporazumi, ki so jih sklenile Komisija in reprezentativne sindikalne ali poklicne organizacije, in bi lahko glede na okoliščine zadeve pomenilo zlorabo pravice.

(Glej točki 41 in 51.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 7. maj 2008, Lebedef proti Komisiji, F‑36/07; 7. julij 2009, Lebedef proti Komisiji, F‑39/08, točka 50 in navedena sodna praksa.

2.      Sodni nadzor, ki ga sodišče Unije izvaja nad vsebino ocenjevalnih poročil, je omejen na nadzor nad pravilnostjo postopka in pravilno ugotovljenim dejanskim stanjem ter neobstojem očitne napake pri presoji ali zlorabe pooblastil. Sodišče za uslužbence namreč ne more nadzirati utemeljenosti presoje uprave o poklicnih sposobnostih uradnika, saj ta vsebuje zapletene vrednostne ocene, ki jih že zaradi njihove narave ni mogoče objektivno preveriti.

(Glej točko 58.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 29. september 2011, AJ proti Komisiji, F‑80/10, točka 32 in navedena sodna praksa.

3.      Da lahko kršitev postopkovnih pravil pomeni bistveno nepravilnost, ki lahko vpliva na veljavnost spornega ocenjevalnega poročila, mora biti mogoče, da bi bila vsebina poročila drugačna, če te kršitve ne bi bilo.

(Glej točko 63.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 9. marec 1999, Hubert proti Komisiji, T‑212/97, točka 53 in navedena sodna praksa.