Language of document : ECLI:EU:F:2012:182

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑107/11

Ioannis Ntouvas

vastaan

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC)

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Vuoden 2010 arviointikierros – Arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Ioannis Ntouvas vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hänestä vuodelle 2010 laaditun arviointikertomuksen.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan ECDC:n oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Oikeussuojan tarve – Arviointikertomuksen kumoamista koskeva kanne – Sopimussuhteinen toimihenkilö, joka ei ole enää asianomaisen toimielimen palveluksessa – Kyseisen kertomuksen toimittamatta jättäminen kolmansille osapuolille – Oikeussuojan tarpeen säilyminen

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 87 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Valmisteleva toimi – Arvioijan ja arvioinnin vahvistajan laatima alkuperäisen arviointikertomuksen luonnos ja arviointeja käsittelevän pariteettikomitean lausunto eivät kuulu käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

3.      Virkamiehet – Arviointi – Arviointikertomus – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

1.      Sopimussuhteisen toimihenkilön arviointikertomus on sen tulevasta hyödyllisyydestä riippumatta kirjallinen ja virallinen osoitus virkamiehen tekemän työn laadusta. Tällainen arviointi ei pelkästään kuvaile kyseisenä ajanjaksona suoritettuja työtehtäviä, vaan se sisältää myös arvioinnin sellaisista ominaisuuksista, joita arvioitu henkilö on tuonut esiin ammattitehtäviensä hoidossa. Näin ollen jokaisella toimihenkilöllä on oikeus siihen, että hänen työtään arvioidaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden mukaisesti toimihenkilölle on näin ollen myönnettävä oikeus riitauttaa hänestä laadittu arviointikertomus sen sisällön perusteella tai siksi, ettei sitä ole laadittu henkilöstösäännöissä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Se, että toimihenkilö on nostettuaan kanteen arviointikertomuksesta lähtenyt kyseisestä toimielimestä ja että hänen arviointikertomustaan ei toimiteta kolmansille osapuolille, ei merkitse sitä, että hän menettäisi oikeussuojan tarpeensa kyseisen kertomuksen riitauttamisen osalta.

(ks. 35 ja 36 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑93/08, N v. parlamentti, 10.11.2009, 46 ja 47 kohta

2.      Silloin kun on kyse toimista tai päätöksistä, jotka tehdään monivaiheisessa menettelyssä ja varsinkin sisäisen menettelyn päätteeksi, kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia kannekelpoisia toimia ovat ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joissa lopullisesti vahvistetaan toimielimen kanta kyseisen menettelyn päätteeksi; sen sijaan menettelyn kuluessa tehdyt toimenpiteet, joilla valmistellaan lopullista päätöstä, eivät ole kannekelpoisia. Virkamiesten tai toimihenkilöiden nostamien kanteiden osalta päätöksen valmistelevat toimet eivät ole heille vastaisia henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sillä kyse ei ole toimenpiteistä, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa kantajan etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi, ja joissa lopullisesti vahvistetaan toimielimen kanta.

Kun unionin viraston toimihenkilön arviointikertomus tehdään monivaiheisessa menettelyssä sisäisen menettelyn päätteeksi ja kun tilanteessa, jossa arvioijan ja arvioinnin vahvistajan laatima alkuperäinen arviointikertomus riitautetaan, siitä tulee lopullinen vasta kyseisen viraston johtajan päätöksellä arviointeja käsittelevän pariteettikomitean lausunnon jälkeen, ainoastaan johtajan laatima lopullinen arviointikertomus on toimihenkilölle vastainen toimi, joka voidaan riitauttaa. Sitä vastoin arvioijan ja arvioinnin vahvistajan laatima alkuperäinen arviointikertomus sekä arviointeja käsittelevän pariteettikomitean lausunto ovat ainoastaan valmistelevia toimia, jotka eivät ole toimihenkilölle vastaisia ja joista ei voida nostaa kumoamiskannetta, joten näitä toimia koskevat vaatimukset on jätettävä tutkimatta.

(ks. 42–44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-57/92 ja T-75/92, Yorck von Wartenburg v. parlamentti, 28.9.1993, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; yhdistetyt asiat T-246/04 ja T-71/05, Wunenburger v. komissio, 6.2.2007, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: F‑71/08, N v. parlamentti, 10.11.2009, 27–30 kohta

3.      Virkamiestuomioistuimen asiana ei ole omalla arvioinnillaan korvata niiden henkilöiden arviointia, joiden tehtävänä on arvioida arvioidun henkilön työtä, koska unionin toimielimillä on laaja harkintavalta virkamiestensä ja toimihenkilöidensä työn arvioimisessa. Tosiseikkoja koskevia virheitä, ilmeisiä arviointivirheitä ja harkintavallan väärinkäyttöä koskevia virheitä lukuun ottamatta virkamiestuomioistuimen tehtävänä ei ole valvoa sitä, onko hallinnon arvio virkamiehen tai toimihenkilön ammatillisesta pätevyydestä perusteltu, kun se sisältää monitahoisia arvoarvostelmia, joita ei niiden luonteen vuoksi voida tarkistaa objektiivisella tavalla.

(ks. 78 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-96/04, Cwik v. komissio, 25.10.2005, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F-4/10, Nastvogel v. neuvosto, 13.9.2011, 32 kohta