Language of document : ECLI:EU:F:2012:189

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

12 декември 2012 година

Дело F‑109/11

Giorgio Lebedef

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Процедура за оценяване за 2009 г. — Освобождаване на половин работен ден с оглед на синдикално представителство — Доклад за оценка, обхващащ функциите, изпълнявани в службата, в която е назначено длъжностното лице — Определяне според Правилника — Определяне от синдикална организация — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑н Lebedef иска отмяна на доклада за оценка, обхващащ функциите, изпълнявани в службата, в която е назначен, за периода между 1 януари и 31 декември 2009 г.

Решение:      Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Жалбоподателят понася собствените си съдебни разноски и е осъден да заплати разноските, направените от Комисията.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Представителство — Освобождаване от изпълнение на служебните задължения за половин работен ден с оглед на синдикално представителство — Определяне от синдикалната организация за половината от останалото време — Допустимост — Условия

2.      Длъжностни лица — Атестиране — Атестационeн доклад — Изготвяне — Длъжностни лица, изпълняващи функции на представители на персонала — Система, въведена от Комисията — Допитване до ad hoc групата за оценяване — Цел

3.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за оценка — Свобода на преценка на оценителите — Съдебен контрол — Граници

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Длъжностно лице, което е освободено от изпълнение на служебните си задължения за половин работен ден, за да осъществява синдикална дейност или дейност във връзка с представителството на персонала, може освен това при упражняване на служебните си задължения през оставащата половина от работно време, да бъде определен от синдиката, което да му позволи да осъществява синдикална дейност. Посочването от синдикална или представителна професионална организация обаче трябва да бъде ясно установено.

Впрочем такова определяне от синдиката или според Правилника не може да има за цел или за резултат на практика да трансформира освобождаване от изпълнение на служебните задължения за осъществяване на синдикална дейност или дейност във връзка с представителството на персонала, предоставено за половината от работното време, в освобождаване за цялото работно време. Да се приеме длъжностно лице или служител, което/който не е освободен(о) от изпълнение на служебните си задължения за осъществяването на дейност по представителство на персонала, да посвети почти цялото, дори цялото си работно време на дейност по представителство на персонала, така че да отделя само малко, дори никакво работно време за работата, на която е назначен, води до заобикаляне на системата, установена с различните споразумения, сключени между Комисията и представителните синдикални или професионални организации, и би могло да представлява, в зависимост от обстоятелствата в конкретния случай, злоупотреба с право.

(вж. точки 42 и 54)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 7 май 2008 г., Lebedef/Комисия, F‑36/07; 7 юли 2009 г. Lebedef/Комисия, F‑39/08, точка 50 и цитираната съдебна практика

2.      В рамките на въведената от Комисията система за атестиране на длъжностните лица, осъществяващи дейност по представителство на персонала, целта на допитването до ad hoc групата е именно да даде на оценителя необходимата информация за преценката на задачите, които оценяваното длъжностно лице изпълнява като представител на персонала или синдикален представител.

(вж. точка 45)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 5 ноември 2003 г., Lebedef/Комисия, T‑326/01, точка 54

3.      Упражняваният от съда на Съюза правораздавателен контрол върху съдържанието на атестационните доклади се свежда до проверка на редовността на процедурата, на точността на фактите и дали не е налице явна грешка в преценката или злоупотреба с власт. Съдът на публичната служба не следва да проверява обосноваността на направената от администрацията преценка на професионалните умения на дадено длъжностно лице, когато тя включва комплексни субективни оценки, които поради самото си естество не подлежат на обективна проверка.

(вж. точка 61)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 29 септември 2011 г. AJ/Комисия, F‑80/10, точка 32 и цитираната съдебна практика